Ekonomie otázky

10) Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy

Mikroekonomie 10. Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy V dlouhém období jsou variabilní všechny vstupy. Tvar křivky LTC je determinován výnosy z rozsahu.• Konstantní výnosy z rozsahu – celkové dlouhodobé náklady rostou...

9) Teorie nákladů v krátkém období

Mikroekonomie 9. Teorie nákladů v krátkém období Cenou práce je mzdová sazba. Cenou kapitálu je nájemné. Cenu kapitálu může firma porovnávat s úrokem, který by mohla získat z peněžních prostředků vynaložených na nákup kapitálového...

8) Teorie produkce, produkční funkce, produkční křivky

Mikroekonomie 8. Teorie produkce, produkční funkce, produkční křivky Příčiny existence firmy:• Výhody týmové práce• Snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktůFirma se soustřeďuje na 3 hlavní činnosti:1. nákup služeb výrobních faktorů2. organizace jejich přeměny ve...

7) Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

Mikroekonomie 7. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Riziko – známe všechny možné důsledky našeho rozhodnutí a jsme schopni určit pravděpodobnost každého z nich. Důsledky musí být na sobě navzájem nezávislé a součet jejich pravděpodobností...

3) Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky

Mikroekonomie 3. Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky• Individuální poptávka• Tržní poptávka – součet poptávek jednotlivých tržních subjektůIndividuální poptávka po určitém statku závisí na následujících faktorech:• Ceně tohoto statku• Cenách ostatních statků• Důchodu...