Ekonomie otázky

Organizační výstavba podniku

Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce, nebovzhledem k velikosti podniku nemůže, řídit podnik sám, je třeba oddělit řízení od vlastnictví.Podmínkou pro oddělení řízení od vlastnictví podniku je, aby...

Organizační struktura je výsledkem …

Organizační struktura je výsledkem organizování. Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení. V řízení, jako v každé jiné činnosti, musí dojít k dělbě práce z důvodu rozsahu, různorodosti a efektivnosti vykonávání...

Předpoklady tvorby organizační struktury

Identifikace činností nutných pro dosažení cíle podniku a jejich seskupení do organizačních jednotek tak, aby bylo možno je co nejlépe provést. Rozdělení, přesné definování a přidělení toků spojených s fungováním podniku jednotlivcům, resp. skupinám,...

Všeobecný kalkulační vzorec

1. Přímý materiál2. Přímé mzdy3. Ostatní přímé náklady4. Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby – položky 1 – 45. Správní režie Vlastní náklady výkonu – položky 1 – 56. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady...

Metody kalkulace

Kalkulace dělením – prostá – stupňovitá – s poměrovými číslyKalkulace přirážkováKalkulace ve sdružené výrobě – zůstatková (odečítací) metoda, rozčítací metoda, metoda kvantitativní výtěžKalkulace rozdílová (metoda standardních nákladů, metoda normová)RentabilitaProstřednictvím rentability hospodářské činnosti je hodnoceno...

Rentabilita vlastního kapitálu

informuje o výnosnosti kapitálu, vloženého do podniku jeho vlastníky.Je definována: rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní jmění Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálHodnocení výnosnosti dlouhodobých zdrojů a to jak vlastních, tak cizích.rentabilita dlouhodobého...

Odpisy

Daňové – 7 odpisových skupin, podle zákona o daních z příjmů, odepisujeme je po celý rok podle jedné stanovené sazbyÚčetní – stanovuje si podnik sám, podle zákona o účetnictví, podělíme dvanácti a účetně si...

Degresivní odpisy

Roční odpis v prvním roce: vstupní pořizovací cena/koeficient pro 1. Rok odepisování Roční odpis v dalších letech: (zůstatková cena X 2)/koeficient – počet let,kdy byl majetek odp. Účetní odpisyLineárníDegresivníProgresivní Kalkulace nákladůK řízení nákladů je...

Dle závislosti nákladů na změnách objemu výkonů

fixní nákladyvariabilní nákladyproporcionálních nákladů (lineárně závislých)podproporcionálních nákladů (degresivně závislých)nadproporcionálních nákladů ( s progresivní závislostí) Podle příčinných vazeb k druhově, objemově, a jakostně specifikovanému výrobku či službě – přímé (jednicové)– nepříméMohou být vykazovány jako– režijní...

Náklady pomocných činností tvoří většinou …

Náklady pomocných činností tvoří většinou náklady na mechanizované práce víceúčelových strojů, nákladní autodopravu, provoz dílen, stavební práce a jiné služby poskytované jedním vnitropodnikovým útvarem jinému. Hospodářský výsledek podnikuHospodářský výsledek vykazován odděleně za– provozní činnost,–...