Ekonomie otázky

Finančně ekonomický výsledek FO

daně z příjmů FO zisk čistý zisk přidaná ocenění podnikatele výnosyhodnota mzdové náklady zaměstnanců finanč. A ost. Náklady, odpisy ostatní materiálové náklady (spotřeba materiálu, energie, služby) Ekonomická přidaná hodnotaZákladem je čistý zisk z hlavní...

Příklad:

(+) (+) (+)mimořádné výnosy (-) mimořádné náklady = mimořádný výsledek + mimořádný zisk – mimořádná ztráta výnosy (-) náklady = hospodářský výsledek (zisk, ztráta) před zdaněním tj. hrubý zisk (-)daně (z příjmu práv osob)...

Výkaz zisků a ztrát – výsledovka

+ Tržby za prodej zboží– Náklady vynaložené na zboží= Obchodní marže+ Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb+ Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby+ Aktivace– Výrobní spotřeba materiálu, energie a služeb= Přidaná hodnota– Odpisy...

Hospodářský výsledek z finančních operací

+ Provozní hospodářský výsledek– Daň z příjmů za běžnou činnost= Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění (zisk nebo ztráta)+ Mimořádné výnosy– Mimořádné náklady– Daň z příjmů z mimořádné činnosti= Mimořádný hospodářský výsledek po...

Tržby

Hlavní složka výnosů podnikuTržby z prodeje zbožíTržby z prodeje vlastních výkonůTržby jsou ovlivněnyrůstem objemu prodeje zvyšováním kvality a technické úrovně výkonů, zlepšením servisu, účinnou reklamou, zaváděním nových výrobků a služeb atd.,stanovením ceny vzhledem k...

Čistý zisk podniku, bývá považován …

Čistý zisk podniku, bývá považován za jeho disponibilní zisk. Nerozdělený zisk se rozumí čistý zisk snížený o podíly do příslušných fondů a o dividendy resp. jiné podíly vlastníků na zisku. Ekonomický zisk zohledňující nejen...

Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku

Hospodářský výsledek = finanční výsledekHospodářský výsledek je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady:Zisk – přebytek výnosů nad náklady,Ztráta – přebytek nákladů nad výnosy.Je vykazován ve výkazu zisku a ztrát a rovněž v rozvaze...

MAJETEK =Kapitál (=zdroje)

Koloběh a obrat kapitáluRozpracovaná (nedokončená) výroba výrobky (jejich prodej a následné výnosy)Pohledávky u odběratelů (příjmové platby, inkaso pohledávek) peněžní prostředky Rozdělení finančního výsledku odvody(daně), rozdělení zisku Peněžní prostředky do výroby (nákup faktorů, výdajové platby)...

Optimalizace kapitálové struktury

• optimální kapitálová struktura – minimum celkových nákladů na podnikový kapitál• celkové náklady na kapitál: Ko(WACC) = Kj (l-T)(B/V) + Ke(S/V)ko – náklady na celkový kapitálkj – náklady na cizí kapitál před zdaněním ziskuke...

Objem obratu lze vyjádřit:

– celkovými ročními výnosy (tržbami), tj. výstupy,– celkovými náklady, tj. vstupy. Hlavní způsoby zrychlování kapitálu:– zlepšování technologie– optimalizace zásob– urychlení odbytu výrobků a zboží Oceňování podniku• Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při prodeji nebo...