Ekonomie otázky

Oceňování dlouhodobého majetku

– individuálně za jednotlivé položky aktiv– celková hodnota aktiv je součtem jednotlivých položek DM v rozvaze ve třech položkách•pořizovací cena (brutto cena)•oprávky (korekce)•zůstatková cena (netto cena) Odpisy• DM se nespotřebovává najednou, ale dochází k...

Organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, …

• organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, ale uspokojování společenských potřeb (státní zdravotnická zařízení, školy,soudy atd.), jako rozpočtové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, kam odvádějí i své příjmy. Jestliže mohou...

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

a.s. – Nová emise akcií, vydání obligací.s.r.o. – Doplatek stávajících společníků k jejich původ. vkladům, přijetí nového společ. nebo tichého společníkaDružstvo – Možnosti spočívají ve zvýšení vkladů dosavadních členů, přijetí nov. členů či bankovním...

Družstvo – závisí na velikosti podniku:

Družstvo – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč, 2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a 3) průměrný stav zaměstnanců více než 50. Musí být splněny 2 ze 3...

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

Živnostník, FO – minimální kapitálové vybavení. Obtížný přístup k cizím zdrojům (úvěry)- problém ručení, obvykle chtějí málo peněz (řádově statisíce), což je pro banku neatraktivní, dnes konkurence bank,(kampeličky)v. o. s. – vlastní kapitál tvoří...

9. ZVEŘEJŇOVACÍ POVINNOST

Živnostník, FO – Je předepsána u FO zapsaných do OR.v. o. s. – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a3) průměrný stav zaměstnanců...

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.s.r.o. – Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může...

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. – Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.s.r.o. – K založení společnosti...

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky– soukromé,– státní,– smíšené.• dle právní formy na– soukromé podniky samostatných podnikatelů– obchodní společnosti– osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),– kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),– družstva,– státní podniky...

Charakteristika základních právních forem podnikání

1. RUČENÍŽivnostník, FO – neomezeně, ale neexistuje žádný předpis o minimální výši záručního kapitálu Pozn.: zde si nikdo nebude připravovat plánovitě krachv. o. s. – ručí neomezeně celým svým os. majetkem Pozn: zde si...