Ekonomie otázky

4. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Živnostník, FO – nejsou ze zákona upravenyv. o. s. – nejsou ze zákona upravenyk.s. – komandita min. 5000Kč 5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚŽivnostník, FO – minimální, pouze povolení živnostenského úřaduv. o. s. –...

Počet zakladatelů

Minimální počet společníků• kapitálové obchodní společnosti – jedna osoba (fyzická nebo právnická)• osobní společnosti – minimálně dvě osoby• družstvo -pět fyzických nebo dvě právnickéosobyMaximální počet společníků – u s.r.o. 50 osob. Ručení společníků za...

Povinnost tvorby základního kapitálu

Základní kapitál může být vytvářen resp. rozšiřován– vklady podnikatele a společníků, resp. Získáním tichého společníka,– přijetím nových členů společnosti,– prodejem akcií.Minimální rozsah základního kapitálu, potřebného pro založení společnosti je ze zákona definován u kapitálových...

Zveřejňovací povinnost

Je upravena zejména Obchodní zákoníkem a Zákonem o účetnictví a dalšími právními normami. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Součástí je vyhotovení výroční zprávy. Typologie podniků, právní...

Řídící funkce

• Řídící funkce – její náplní jsou činnosti spojené s řízením podniku. Jde o vymezení vztahů mezi řízenými jednotkami a vedením podniku, určení rozsahu odpovědnosti a pravomocí managementu podniku, nástrojů řízení a stylu řídící...

Podnikání dle Živnostenského zákona

Živnost je podnikání, na které je vyžadováno živnostenské oprávnění. Živnostenský list musí mít jak fyzická, tak právnická osoba podnikající dle Živnostenskéhozákona nebo dle zvláštních předpisů, Rozdělení živnostíZ hlediska průkazu odborné způsobilosti:• Ohlašovací – smějí...

Podle předmětu podnikání se živnosti dělí na:

• Obchodní• Výrobní• Poskytující služby Kritéria pro vymezení dělení podniků• obchodní firma• počtem zakladatelů,• způsobem přebírání rizika a rozdělování zisku,• rozsahem ručení za závazky podniku,• způsobem řízení podniku,• způsobem vytváření základního kapitálu,• možností získání...

Podnikatel

1) každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku,2) FO nebo Po podnikající dle Živnostenského zákona nebo dle zvláštních předpisů,3) osoba provozující zemědělskou výrobu a jako taková je zapsaná v evidenci obce,4) i...

d) Subsystém ekonomický představují dvě složky:

subsystém technicko ekonomický, charakterizují ho vazby mezi vstupy (inputy) používanými ve výrobě a výstupy (outputy) z ní. subsystém finanční, jeho prvky jsou finanční zdroje (kapitál) vlastní a cizí, alokované do jednotlivých složek majetku, na...

Finančně ekonomická funkce

• Finančně ekonomická funkce – směřuje k dosahování ekonomické efektivnosti činnosti podniku zajišťováním produktivity práce a kapitálu, vytváření produkce s optimem nákladů, zabezpečení potřebného rozsahu a struktury finančních zdrojů, dostatečného množstvínejlikvidnějších složek majetku a...