Ekonomie otázky

21) Výrobní faktory

Výrobní faktory Zabezpečení dostatečného množství ekonom. Statků jsou nezbytné zdroje. Tyto zdroje se v průběhu činností, kterou zpravidla nazýváme výroba, přeměňují do podoby statku nebo služby. Zdroje potřebné k výrobě se nazývají výrobní faktory...

20) Trh a tržní kategorie

Trh a tržní kategorie Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a stanovují se ceny zboží a služeb. Základní tržní kategorie: 1) Nabídka2) Poptávka3) Cena4) Konkurence 1) Nabídka – je množství zboží...

19) Komunikace

Komunikace Vzájemnému dorozumívání lidí říkáme komunikace. Komunikací tedy rozumíme výměnu informací ve formě řeči, obrázků, textu nebo údajů. Současný prudký rozvoj komunikační a telekomunikační techniky podstatně rozšířil a usnadnil průběh komunikace. Nejpřirozenější a nejrozšířenější...

18) Zajišťování informací

Zajišťování informací K uskutečňování všech činností potřebuje mít podnik zprávy (údaje) o důležitých jevech, které mají vliv na plnění jeho cílů. Tyto údaje rozšiřující poznatky o skutečnosti, která nás obklopuje, nazýváme informacemi. Bez informací...

17) Celní předpisy

Celní předpisy Celní politiku upravuje celní zákon ČNR č. 19/93 Sb. S účinností od 1.1.1993, který plně odpovídá přechodu na tržní ekonomiku, spolu s prováděcí vyhláškou ministerstva financí č. 92/93 Sb. Tento celní zákon...

16) Cla a celní politika

Cla a celní politika Každý stát pohybu zboží napomáhá – podporuje obchod a cestovní ruch, tím i devizové příjmy, ale zároveň musí zajistit jejich evidenci, kontrolu a chránit také ekonomické zájmy republiky. Tato činnosti...

15) Příprava vývozní operace

Příprava vývozní operace Uvažuje-li podnik o exportní činnosti, musí nejdříve vyhodnotit své možnosti a schopnosti v těchto oblastech: 1) Personální a organizační zajištění vývozu 2) Výrobní program 3) Rozbor finanční situace Navázání obchodního vztahu...

14) Zahraniční obchod

Zahraniční obchod Význam zahraničního obchodu – Devizové prostředky můžeme získat na zahraničních trzích tím, že budeme naše zboží na tyto trhy vyvážet. Zahraniční obchod je proto důležitou součástí národního hospodářství. Představuje směnu zboží, která...

13) Inflace

Inflace Ekonomika by měla udržet vysokou zaměstnanost a měla by být schopna nabízet dostatek pracovních příležitostí pro všechny kdo chtějí pracovat. V ekonomice však není dosažitelná plná zaměstnanost aniž by za tento stav ekonomika...

12) Nezaměstnanost

Nezaměstnanost Přináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání. Zvláštní význam má nezaměstnanost u mládeže,...