Ekonomie otázky

11) Investiční majetek

Investiční majetek Investiční majetek představuje majetek dlouhodobé povahy, které podnik potřebuje k provozování své činnosti nebo tzv. finančním operacím. Zůstává v podniku po dobu delší než jeden rok. Rozlišujeme: 1) Hmotný investiční majetek2) Nehmotný...

10) Oběžný majetek

Oběžný majetek Oběžný majetek tvoří ta část majetku podniku (hospodářských prostředků), která se používá zpravidla krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává. Oběžný označujeme tento majetek, proto, že rychle mění svou formu, obrací se během...

9) Jednání jménem podniku

Jednání jménem podniku Každý podnik přichází při své činnosti do styku s vnějším světem. Jedná samostatně svým jménem jako právnická osoba. Zákonné předpisy stanoví, že podnik může jednat s třetími osobami buď sám nebo...

8) Podnik jako základní složka hospodářství

Podnik jako základní složka hospodářství Základní složkou hospodářství je podnik. Získané statky a služby nazýváme výkony podniku.Při své činnosti vynakládá výrobní činitele, jejichž spotřebu vyjádřenou v penězích označujeme jako náklady. Ze své činnosti získává...

7) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku.Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje podnikatelský...

6) Obchodní zákoník

Obchodní zákoník Obchodní zákoník patří k nejdůležitějším právním předpisům, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přechodnašeho hospodářství na tržní ekonomiku. Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy mezi nimi a jiné vztahy, které s podnikáním...

5) Kupní smlouvy

Kupní smlouvy Smlouva je ujednání dvou nebo více stran o vzájemných právech a povinnostech. Kupní smlouva je prohlášenísouhlasné vůle mezi prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží za peníze. Aby vznikla kupní smlouva, musí být...

4) Plán zásobování

Plán zásobování Na základě průzkumu trhu materiálů a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování. Plán zásobování se sestavuje ve formě bilance materiálů na skladě: 1) Propočtu spotřeby materiálů2) Propočtu velikosti zásob, které je...

3) Zásobování

Zásobování Zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době. Skladování představuje činnosti, při...

2) Bankovnictví a bankovní systém

Bankovnictví a bankovní systém Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednoduššímvymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky...