Štítek: družstva

29) Družstva

Družstva Družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít alespoň...

Družstvo – závisí na velikosti podniku:

Družstvo – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč, 2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a 3) průměrný stav zaměstnanců více než 50. Musí být splněny 2 ze 3...

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.s.r.o. – Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může...

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky– soukromé,– státní,– smíšené.• dle právní formy na– soukromé podniky samostatných podnikatelů– obchodní společnosti– osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),– kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),– družstva,– státní podniky...

Družstva

Družstva– společenství neuzavřeného počtu lidí, v průběhu činnosti mohou přistupovat noví členové– v názvu povinně musí být slovo družstvo– zakládá min. 5 fyz. osob nebo 2 právnické– podmínkou členství je splácení členského vkladu, určen...

Družstvo

DružstvoSpolečenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně pět členů nebo nejméně dvě právnické osoby. Je právnickou osobou a za porušení závazku odpovídá celým svým majetkem. Základní kapitál tvoří souhrn členských...

Družstva

Družstva– je dobrovolné společenství občanů založené za účelem hospodářské nebo jiné činnosti2 typy družstev:1) zemědělská – lesy, pole2) ostatní – bytová, spotřební, výrobní – členové družstva neručí za své závazky– základní kapitál – minimálně...

Právnické osoby

družstvo – společenství neuzavřeného počtu osob: min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby– za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb členů– členové družstva neručí za závazky družstva (ztráty kryjí jen do...