Štítek: měnový kurz

7) Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika

Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika Platební bilance vyjadřuje ekonomické transakce subjektů dané země (rezidentů) se zahraničím během určitého období. Podle MMF je platební bilance rozdělena zhruba do těchto částí:1. B ě...

Spekulace

– očekávaný vývoj kursů akcií. Cenné papíry bývají nakupovány zpravidla na krátkou dobu, aby byly se ziskem prodány. Spekulace na vzestup kursu (á la hausse); spekulace na pokles (á la baisse) – aby byly...

Vnější měnová politika

Vnější měnová politikaCílem ovlivňování měnových kurzů centrální bankou je ovlivnění základní makroekonomických ukazatelů.V teorii pružných m.k.má vláda dvě možnosti, jaké zaujmout k této situaci stanovisko. Buď může do měnových kursů vůbec nezasahovat a ponechat...

Systémy měnových kursů

6.4. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu ( mezi válkami ), tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu...

Devizový trh

6.3.1. Devizový trhNa devizovém trhu je stejně jako na ostatních trzích cena určována poptávkou a nabídkou po dané komoditě. Obchoduje se zde s měnami různých zemí. Střetávají se zde zájmy kupujících a prodávajících různé...

Faktory působící na měnové kursy

Faktory působící na měnové kursy:• vývoj zahraničního obchodu – když zahraniční obchod roste, zvyšuje se v zahraničí poptávka po penězích exportující země. Export má pro vyvážející zemi apreciační účinky.• vývoj reálných úrokových měr –...

Systémy měnových kursů

Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu, tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu zlata, které daná národní měna...

Měnové kursy

Měnové kursyMezi státy se obchoduje v tzv. volně směnitelných měnách. Nejčastěji se jedná o silnou, stabilní a uznávanou měnu (například marka, $, JPY, …). Cena těchto platidel se stanovuje na mezinárodním peněžním trhu. Na...

Mezinárodní měnový fond

• Instituce, která má podporovat stabilizaci mezinárodního měnového systému. Jeho úkolem je zejména napomáhat překonávání pasiv platebních bilancí jednotlivých členských zemí.• MMF poskytuje zemím, které se dostávají do obtížné platební situace, úvěry k pokrytí...

Měnové kurzy

Současné měnové kurzy jsou určovány v rozhodující míře vztahem nabídky a poptávky na devizových trzích, avšak vlády se snaží svými opatřeními předcházet přílišným výkyvům. Tento systém se označuje jako řízený systém plovoucích kurzů a...