Štítek: teorie cen

4) MONETARISMUS

MONETARISMUS nabídka peněz je hlavním určujícím faktorem krátkodobých pohybů nominálního GNP a v dlouhém období představuje hlavní určující faktorpovažuje úlohu peněz za ústřední pro makroekonomickou teoriivěnuje velkou pozornost určujícím faktorům agregátní nabídky a poptávkystát...

Učebnicová teorie cen

• Model vidí svět v neustále dosahovanýchstavech rovnováhy• → vylučuje tedy mechanismy, které by takovýstav umožnily Nerealističnost teor. hl. Proudu• Předpoklady rozhodování jednotlivců• Podmínky „dokonalé konkurence“ Předpoklady rozhodování jednotlivců• Teprve v reálném rozhodovacím procesu...

Učebnicová teorie cen

• Konkurenční prostředí = rychlé vyčištění trhů• Konkurenční prostředí = vyrovnání mezi trhy• Každý účastník zná:– Rozhodnutí všech za všech cen– Rozhodnutí, jejž jsou skutečně činěna a všemi• To vede k přímé maximalizaci• Tento...

Vyjadřování rentability

Tři varianty fondové rentability1) hr. zisk / výr. fondy v PC2) hr. zisk / výr. fondy v ZC3) čistý zisk / vl. prostředky fy Rentabilita úhrnných vložených prostředků= čistý zisk + čisté N úrokyúhrnné...

5 Statistika cen, rozbory cenového vývoje

5 Statistika cen, rozbory cenového vývoje– pomocí cenových indexů– chování spotřebitele je určováno POPTÁVKOVOU FUNKCÍ – závisí na ceně produktu, ceně ostatních spotřebitel. fcí, velikosti důchodu, spotřebitelských preferencích– nutné je také zhodnocení pružnosti poptávkyKapitola...

Dvě fáze ocenění

Dvě fáze ocenění(před. u nových produktů)1) fáze zavedení – zaváděcí poplatek (kabel. televize; telefonní přípojka)2) fáze provozní – provozovací N vč. N na údržbu (poplatky za televizní provoz) 4.4 Vnitropodnikové ceny= cena, kterou se...

Tvorba ceny nového výrobku

Tvorba ceny nového výrobku Z čeho se vychází– náklady na výrobu a odbyt– situace na trhu– státní cenová politika– kalkulační pravidla Řeší se dva okruhy problémů1. jakým způsobem určit cenu nových výrobků2. jak provádět...

Způsoby stanovení ceny

B/ přístup– odvozením– VO ceny ze zahr. cenových relací (srovnává podobné výrobky domácí se zahr.)– VO ceny z ceny dosahované vývozem pro zahr. trhy (vychází ze skutečné ceny nebo zkvalifikovaného odhadu)– ze vzájemné relace...

Cenová informační soustava

Členění cenové inf. soustavy A/ zdroj informací– technické a ekonomické– správní,… B/ stupeň řízení– federální cen. úřad– cen. příslušné orgány republik– rezortní ministerstva– úřady– firmy– jednotlivci,… C/ účel– prognózování a plánování cen– tvorba cen–...

Úvod do cenových kalkulací

Úvod do cenových kalkulací Dva druhy kalkulačních propočtů— propočet ekonom. preference a rovnováhy– vyplývá ze vztahu mezi výrobcem a jeho odběrateli– hodnotí ekonomickou účelnost realizovaných důchodů— kalkulační propočty při vl. výrobě produktů– hodnocení hospodárnosti...