Štítek: tržní ekonomika

12) Nezaměstnanost

Nezaměstnanost Přináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání. Zvláštní význam má nezaměstnanost u mládeže,...

Tržní ekonomiky

– Tržní ekonomiky – zde o základních otázkách ekonomického života rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát. Firmy vyrábějí statky, které poskytují nejvyšší zisky (Co?), technikami s nejnižšími náklady (Jak?) a spotřeba vychází z...

K 4 ekonomické systémy

příkazová ekonomika→ o výrobě a rozdělování plně rozhoduje stát ( vláda )→ základním nástrojem je plán → centrální plán→ dochází část k selhání plánování ( podvýroba, nadvýroba )→ rozdělování důchodů formou přerozdělování přes státní...

Efektivnost investic

Efektivnost investic = dopad investiční činnosti na výrobu je opožděný. Růstu investic generuje růst výroby v dalším roce, přičemž výroba se mění mírnějšími tempy než investice. Přímé zahraniční investice = největší přímé zahraniční investice...

Specifikace

Specifikace = zúžení, omezení nucených podmínke pro uzavření nabídky (dle návrhu nabídky) Druhy specifikace:– technické, funkční nebo výkonová– značková = technologie, jakost…– normalizované = spojení s podmínkami, plnění nových, určitých norem– kombinace těchto specifikací...

Veřejná obchodní soutěž

veřejná obchodní soutěž – musí žadatel povinně vyhlásit jestliže bude nabídková cena v určitém limitu – pro nemovitosti >= 50 mil Kč– ostatní případy >= 12 mil Kč– provozovatel telefonních sítí a služeb >=...

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ Problematika veřejných investic se stala jedním z ústředních témat politických problémů. Jedná se o problematiku: – které investice mají být financovány– kolik investičních prostředků má být na veřejně prospěšné činnosti vynaloženo– v...

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA– uchazeč může podat několik nabídek na řešení veřejné zakázky (různé varianty) a žadatel je musí všechny zvážit – variantní řešení– jinak musí být vyhlášeno, že to bude bez variantního řešení – žadatel...

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE– podmínky založení a zrušení musí být vyhlášeny v obchodním věstníku, který žadatel vyhlásí. musí splňovat:– musí být dáno „ co se bude plnit“– doba a místo plnění „konání zakázky“– požadavky...

PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

tuzemská osoba 1. právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba s bydlištěm v ČR2. fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR, oprávněná podnikat na...