Štítek: a.s.

43) Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným – je kapitálová společnost. Její majetek je tvořen zpravidla vklady většího počtu osob fyzických nebo právnických. Jestliže společnost zakládá více společníků, vzniká společnost na základě společenské smlouvy, která...

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

a.s. – Nová emise akcií, vydání obligací.s.r.o. – Doplatek stávajících společníků k jejich původ. vkladům, přijetí nového společ. nebo tichého společníkaDružstvo – Možnosti spočívají ve zvýšení vkladů dosavadních členů, přijetí nov. členů či bankovním...

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. – Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.s.r.o. – K založení společnosti...

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.s.r.o. – Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může...

9. ZVEŘEJŇOVACÍ POVINNOST

Živnostník, FO – Je předepsána u FO zapsaných do OR.v. o. s. – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a3) průměrný stav zaměstnanců...

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (K.S.)

– kombinace společnosti s ručením omezeným a neomezeným. Dva typy společníků – komplementáři (ručí za společnost neomezeně – vedou a zastupují) a komandisté (s ručením omezeným – právo kontroly). TICHÁ SPOLEČNOST – forma, která...

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)– založení:a) bez veřejné nabídky akcií – zakladatelé se dohodnou na ceně jedné akcie, každý si nakoupí určitý počet akcií, min. 2 mil., není nutné svolávat valnou hromadub) veřejná nabídka...

Akciová společnost

AUDIT – podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy z různých hledisek.A. s. lze vytvořit bez výzvy sepsání akcií, kdy zakladatelé se ve smlouvě dohodnou, že spolu zakládané jmění sami nebo může na základě výzvy...

Akciová společnost

Akciová společnostZákladní kapitál A. s. je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě.Akcie – cenný papír, s níž jsou spojena majetková a správní práva akcionáře.Akcie mají hodnotu: a) nominální (jmenovitá) – vytištěnab)...

Akciová společnost a. s.

Akciová společnost a. s.– nejrozšířenější forma podnikání, využívají ji velké společnosti– vydáním akcií lze získat velký kapitál– společnost může být založena 1, 2 a více založení a. s.1. bez veřejné nabídky akcií: základní kapitál...