Ekonomie otázky

Fundamentální přístup

naopak vidí, že takto zjištěný hospodářský výsledek je zůstatkem konglomerátu složek, do něhož natekly položky pravé strany výsledovky a z něhož odtekly položky strany levé. U prvních čtyř položek na straně výnosů se jedná...

Výkaz zisků a ztrát

NÁKLADYspotřeba materiálu služby a jiné externí náklady daně a poplatky osobní náklady ostatní provozní náklady placené úroky daň z příjmůodpisy tvorba rezerv VÝNOSYtržbyfinanční výnosyaktivacemimořádné výnosysnížení oprávekzúčtování opravných položekzúčtování rezervtvorba opravných položek Napravo vidíme co...

Akcentování právní stránky před ekonomickou se ve finanční rozvaze projevuje mimo jiné i tím, že aktiva, která pomáhají firmě dosahovat hospodářský výsledek, ale firma je nevlastní (např. jsou na leasing či v jiné formě...

EKONOMIE-OTÁZKY – obsah:

Finanční analýza Financování podniku Ceny Kalkulace Hospodářský výsledek Manažerská ekonomika Rozpočet Inflace Národohospodářský produkt Právní ochrana zboží Soukromoprávní základy (přepravní smlouva) Ekonomika dopravy Vývoj cestovního ruchu v ČR Daňová soustava – sazba daně Státní...

6. FINANČNÍ ANALÝZA

6 FINANČNÍ ANALÝZA = metoda (přístup) ke zkoumání toho, jak se chová podnik (instituce) 6.1 účel FA: = posoudit fin. stav společnosti pomocí speciálních diagnostických prostředků, metodologických prostředků, metod fin. zdravý podnik = ten...

5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU = získávání fin. zdrojů – obecněji kapitálu – ve všech jeho formách a jeho použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku – v širším smyslu: zahrnujeme...

4. CENY

4 CENY 2 typy cen: 1. smluvní – převážně na trhu (např. zaplacení obědu) 2. regulované – Zákon o cenách č. 524/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů – význam s postupem doby klesá =...

3. KALKULACE

3. KALKULACE 3.1 Pojem kalkulace kalkulace = propočet (stanovení) N na určitý výkon, příp. na nějakou nižší složku – má min. 3 významy – činnost – výsledek činnosti – útvar (skupina lidí) kalkulační jednice...