Ekonomie otázky

10.3 Trh práce

Koupě výrobního faktoru práce se sjednává s jejím vlastníkem a cenou je mzda. Cena je zase založena na motivaci nabídky a poptávky.Poptávka po práci – je určena mezním produktem práce – MPL (stejně jako...

Domácnosti představují nabídkovou stranu

– motivováno maximalizací užitku. Výnosy jsou závislé na výkonnosti výrobních faktorů, mezní produkt jednotlivých výrobních faktorů klesá→ klesá i příjem z mezního produktu.o MRPF – Příjem z mezního produktu je dodatečný příjem, který firma...

Rovnováha na MC X MR

Rovnováha na MC X MR→ náklady mrtvé váhy – části přebytků, které se nerealizují (zanikají) v důsledku omezení rozsahu produkce. Platí také, že se tím snižuje přebytek spotřebitele ve prospěch přebytku výrobce.Monopol prodává za...

D1 – původní poptávka po produkci firmy

MR1 – poptávce odpovídající mezní příjem; MC – mezní náklady; AC – průměrné náklady; E1 – bod rovnováhy při ceně P1→ firma realizuje mimořádný zisk (rozdíl mezi P1 a AC1 při rozsahu Q1). Realizace...

9.5 Neefektivnost nedokonale konkurenčních trhů

Ve všech tržních strukturách nedokonale konkurenčního trhu dochází k projevům neefektivnosti (výrobní i alokační).Efektivnost výrobní – trh nutí výrobce k tomu, aby vyráběli rozsah produkce, při kterém jsou minimalizovány náklady na jednotku produkce.Alokační efektivnost...

Vznik oligopolních struktur

je odrazem vývoje výrobních podmínek – rozsah produkce nutné k efektivnímu podnikání, a vztah nákladových a poptávkové křivky odvětví. Vztah MC a MR určuje, kde jsou optima fungování. Jestliže je poptávka dostatečně vysoká, otevírá...

Cenová tvorba v podmínkách oligopolní struktury

– důležitý faktor při snaze o dosažení stabilizace za výhodných podmínek pro vedoucí firmu. Hledání ceny záleží na:Znalost vlastního výrobku – technická charakteristika, vhodnost pro uspokojování potřeb.Analýza poptávky – rozměr, demografické, sociální a psychologické...