Ekonomie otázky

Adam Smith

– Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776)– ucelený systém politické ekonomie– ekonomický liberalismus– národní bohatství – souhrn individuálních hospodářství– hnací silou sledování vlastního zájmu– koncepce „neviditelné ruky“ – spontánní řád trhu– výhody...

Neoklasická škola

• A. Marshall, A.C. Pigou, V. Pareto• zkoumání ekonomické rovnováhy• statický pohled Rakouská škola• C. Menger, E. Böhm-Bawerk, L. Mises, F. A. Hayek• teorie kapitálu a úroků• zkoumání spontaneity trhu• individuální svoboda• J. A....

Mikroekonomie

se zabývá chování jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak fundaci i pro makroekonomické vztahy a agregátní veličiny Metodologický individualismus jako základ ekonomiese zabývá chováním jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak...

V celých dějinách ekonomie lze rozeznat:

– matematickou větev– společenskou větev Merkantilisté• 16. a 17. století• národní bohatství ztotožněno s drahými kovy• zahraniční obchod chápán jako „hra s nulovým součtem“• prosazování politiky aktivní platební bilance Fyziokraté• Francie 18. století• kritika...

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII …

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII A MANAŽERSKÉ EKONOMICE Ekonomie• Věda (?) pojednávající o hospodářském chování člověka a tržním procesu• Řadí se ke společenským disciplínám• Není jednotná teorie, ale několik proudů• Hlavní učebnicový...

Ekonomie 1 – obsah

6. Nabídka na trhu výrobků a služeb 326.1 Mezní produkt 326.2Náklady firmy 346.3Příjmy a zisk firmy 376.4Minimalizace nákladů 377. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 387.1 Postavení firmy v podmínkách dokonalé konkurence 387.2 Nabídková...

Ekonomie 1 – obsah

1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 11.1 Základní pojmy 11.2 Směna a peníze ve vzájemné souvislosti 21.3 Základní ekonomická souvislost užívání zdrojů – hranice výrobních možností 32. Ekonomie a její předmět 72.1 Východiska teoretického...

Cenné papíry:

– dluhopis – původní podoba (potvrzení závazku dlužníka, který to vystavil, že dluží věřiteli). Obsahem závazku je výplata dlužné částky ke stanovenému datu (umoření dluhu), ale platí i úrok – bývají to směnky, vkladové...

Spekulace

– očekávaný vývoj kursů akcií. Cenné papíry bývají nakupovány zpravidla na krátkou dobu, aby byly se ziskem prodány. Spekulace na vzestup kursu (á la hausse); spekulace na pokles (á la baisse) – aby byly...

Očekávaný výnos

– tzv. mezní efektivnost kapitálu – veličina, kterou podnikatel poměřuje s úrokovou mírou – spočítaná výnosnost investice za dobu její životnosti. Prostřednictvím úrokové míry se kapitálové statky průběžně zhodnocují (proto odečítá od očekávaného výnosu...