Ekonomie otázky

2. HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY – souvisí s kvalitou hospodaření (s výší nákladů) Členění materiálu– a) materiál základní – tvoří podstatu výrobku– b) pomocný materiál – zabezpečuje průběh výrobního procesu (oleje, mazadla, lepidla,…)...

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU

PODNIKOVÁ EKONOMIKA CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU – podniky o organizační jednotky prod. procesu o produkují statky a podávají výkony – produkční proces o ovlivněn faktory: a) elementární • 1) lidské zdroje • 2)...

5. INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTIČNÍ ČINNOST Efektivnost investice – hodnocení (jednotlivé kroky):1. účelnost (analýza – kapacitní propočty – využití stávající kapacity; analýza trhů – trendy technologie, rozvoje, životní prostředí)2. varianty – definování (stávající stav –modernizace – nová investice)3....

4. ČINNOSTI PODNIKU

ČINNOSTI PODNIKU = řetězec, komplex činností, např. výrobní, nákupní, finanční, odbytová, investiční, výzkum + vývoj …; Složitá otázka je určení nejdůležitější ( nejproblémovější) z těchto činností; dříve tak byla označována činnost výrobní, dnes jsou...

3. Optimalizace kapitálové struktury

Optimalizace kapitálové struktury = nejefektivnější kapitálová struktura podle původu; optimalizace = složení z hlediska podílu cizího kapitálu; (minimalizace je něco jiného) Hodnocení investic – viz učebnice – důležité!!1. ..2. varianty (2 či více)3. odhad...

2. Založení podniku

Založení podniku a) obchodní = účel, okolíb) ekonomické = potřeba kapitálu a jeho zhodnocení, zakladatelský rozpočetc) sociálně – psychologické = skupina, rodinad) právní = výběr právní formy Funkční okolí– dodavatelé (strojů, energie, peněz, informací,...

1. Nauka o podniku

Nauka o podniku je vědní disciplína zaměřena na jeden ze subjektů tržní ekonomiky = podnik (funguje ve svém prostředí s cílem uspokojovat potřeby a tak realizovat zisk). Podle oblasti působení rozlišujeme podnik výrobní, zemědělský,...

25) Efektivnost a spravedlnost

Mikroekonomie 25. Efektivnost a spravedlnost. Vliv státu na efektivnost tržního mechanismu z pohledu jednotlivých ekonomických škol. (Keynesiánci a soudobé neokonzervativní školy). Ani v případě dokonale konkurenčního modelu není jisté, že efektivní situace bude společensky...

24) Veřejný sektor

Mikroekonomie 24. Veřejný sektor. Příčiny existence, poptávka po veřejných statcích, rovnováha ve veřejném sektoru, efektivní zabezpečování veřejných statků. Veřejným sektorem rozumíme tu oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je...

23) Selhání trhu (externality, veřejné statky)

Mikroekonomie 23. Selhání trhu (externality, veřejné statky) Nedokonalá konkurence (monopolní síla)Cena zboží je vyšší než mezní příjem. Pokud je zboží X vyráběno v monopolních podmínkách a zboží Y v podmínkách dokonale konkurenčních, platí pro...