Ekonomie otázky

Rozvaha – bilance

Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktivaB.I Nehmotný dlouhodobý majetekB.II Hmotný dlouhodobý majetekB.III Finanční majetekC. Krátkodobá (oběžná) aktivaC.I ZásobyC.II Dlouhodobé pohledávkyC.III Krátkodobé pohledávkyC.IV Finanční majetek A. Vlastní kapitálA.I...

Základní kapitál

Základní kapitál je vytvářen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků.• U akciové společnosti– Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč– S veřejnou nabídkou akcií – 20 milionů Kč• U společnosti s ručením omezeným –...

Krátkodobé cizí zdroje

– krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu a dalším institucím, akcionářům, společníkům či členům– krátkodobé bankovní úvěry– kr. účelové úvěry, revolvingový, kontokorentní, lombardní, eskontní, avalový, akceptační Cizí zdroje – rezervy• Podle určení jde o–...

Krátkodobý (oběžný) majetek

– věcné jako zásoby– finanční1. Zásoby• skladovaný materiál– suroviny– pomocné látky přecházející rovněž do výrobku– náhradní díly– vratné obaly a obalové materiály– další movité věci• nedokončená výroba• výrobky vlastní výroby• zboží• zvířata 2. PohledávkyVznikají...

Krátkodobý finanční majetek je …

Krátkodobý finanční majetek je vykazován v– hotovosti v pokladně– bezhotovostních peněžních prostředcíchOceňování krátkodobého majetku– hotovost a vklady– zásoby•podle průměrných cen•FIFO•LIFO•pevnými skladovými cenami – pohledávky Přechodná aktiva– náklady příštích období– příjmy příštích obdobíKapitálová struktura podnikuPředstavuje...

Vlastní kapitál

– základní kapitál (základní jmění)– kapitálové fondy (např. u a.s. emisní ážio)– fondy ze zisku (např. zákonný rezervní fond, nedělitelný fond)– hospodářský výsledek minulých let– hospodářský výsledek běžného roku Cizí kapitál– dlouhodobý (dlouhodobé závazky...

T = doba použitelnosti …

T = doba použitelnosti majetku v letech,Os = lineární odpisová sazba v % vypočtená z doby použitelnosti,Cp = pořizovací cena majetku v KčOr = roční výše odpisů v KčVýkonové odpisy Or = Cp /...

Cp = pořizovací cena

Kt = koeficient pro příslušnou odpisovou skupinu a příslušný rok životnosti. • V dalších letech se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstat. ceny a rozdílu mezi přísluš. koeficientem a počtem let, po který...

Majetková struktura podniku

• Jedná se o souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.• Dlouhodobý (investiční) majetek• Krátkodobý (oběžný) majetek Z věcného hlediska je majetek rozlišován– majetek...

Krátkodobý (oběžný) majetek

Krátkodobý (oběžný) majetek – ve věcné formě – zásoby – v peněžní formě – pohledávky a finanční majetek Přechodná aktiva – náklady příštích období– Příjmy příštích období– Kurzové rozdíly aktivní– Dohadné položky aktivní Dlouhodobý...