Ekonomie otázky

Mezní sklon (propensity) k úsporám:

dS- přírůstek úspordY – přírůstek důchodu Mezní sklon ke spotřebě: dC- přírůstek výdajů na spotřebu. Sklon k investicím (je jím ovlivněna přeměna úspor v investice): I – výdaje na investiceY – investice k celkovému...

Akumulace kapitálových statků

– proces, ve kterém se na základě investic vytváří nové kapitálové statky (předpokladem je úspora prostředků – ty je možno v investice proměnit).Rozlišujeme:a) akumulace peněžní – úspory se zhodnocují v peněžní formě – úrok...

Tři typy nezaměstnanosti:

– frikční nezaměstnanost – vzniká z neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi. Hraje zde roli i nedostatečná informovanost o nabídce volných pozic.– strukturální nezaměstnanost – nabídka není v souladu s poptávkou po...

w* – vyšší mzdová hladina.

Méně zaměstnaných než při volných mzdách. Vzniká přebytek nabídky – ti, co jsou ochotni při této mzdové hladině pracovat, ale neexistuje pro ně pracovní příležitost. w*A – zaměstnaníAB – nedobrovolná nezaměstnanost.BC – nejsou ochotni...

Mzda je specifickou cenou

Mzda je specifickou cenou, plní významnou reprodukční funkci – omezen pohyb mzdy směrem dolů (prostřednictvím smluv tlak na minimálně uchování výše reálných mezd). Trh provází převaha nabídky nad poptávkou.Faktory ovlivňující situaci na trhu práce:–...

Na nabídkové straně musíme odlišovat

Na nabídkové straně musíme odlišovat, zda transakce je prodejem (změnou vlastníka – tržní cena) nebo se jedná o pronájem výrobního faktoru (nájemné). Teorie mezní produktivity:Využívá se k vysvětlení cen výrobních faktorů – mezní produkt...