Ekonomie otázky

Minimální ceny

– problematické – opatření na ochranu soutěže (pod nátlakem slabších konkurentů). Prodej výrobků pod úrovní nákladů má možnost realizovat jen velká firma (chce získat větší zastoupení na trhu). Je ale těžké zjistit minimální cenu....

9.3 Rovnováha v podmínkách oligopolu

V moderních ekonomikách převládá převaha několika málo firem, dodávajících rozhodující část produkce – oligopolní struktury. Dt – tržní poptávkaDd – poptávka po výrobcích dominantní firmy (můžeme si představit i jako uskupení několika hlavních firem,...

Kritika monopolu:

– monopol má tendenci omezovat rozsah nabízené produkce. Dokonce méně, než odpovídá průsečíku MC a AC.– omezováním budeme rozumět, že rozsah výroby je vždy menší než odpovídá maximalizaci užitku spotřebitelů (tam, kde MC X...

9.2 Protimonopolní regulace

Vznik heterogenní struktury (před sto lety) vyústil v požadavek uchovat rovné možnosti pro nerovné konkurující subjekty. Snaha rozdělit velké firmy na menší, ale to se nemohlo povést:– velikost firmy je jev objektivně podmíněný konkrétními...

CENOVÁ REGULACE

– má mnoho odpůrců, jelikož:– administrativní určení ceny ji zbavuje tržního charakteru (může být stanovena nízko nebo vysoko – nejlépe je stanovit ji jako průsečík poptávky s AC – je ale těžké věrohodně to...

9. Rovnováha na trzích nedokonalé konkurence

9.1 Rovnováha výrobce v postavení monopoluCelkový objem nabídky. Výsada, o kterou se monopol opírá, vytváří výhodné předpoklady pro maximalizaci rozdílu mezi celkovým příjmem a celkovými náklady→ trvalé ziskové zvýhodnění. Monopolní firma využívá překážek vstupu...

Je-li poptávka na trhu dána→ otázky:

– jaký bude rozměr nabízené produkce a jaká bude jeho cena– co z rozhodnutí vyplývá pro tržní situaci a tržní poměry.– co z existence monopolu plyne pro spotřebitele a pro výrobu. MC = MR...

KONCERN

– organizační forma spojující formálně nezávislé firmy. Ovládány prostřednictvím finanční kontroly (může jít o holding). Dnešní koncerny mají mnohooborovou strukturu, která nesleduje linii výrobní návaznosti. Vyhledávají volné trhy pro přebytečný kapitál. V polovině 20....

Chování firmy k upevnění pozice:

– firma usiluje o snížení nákladů (dodatečný zisk, ochrana před poklesem ceny).– firma usiluje o zvýšení o svého tržního podílu – silnější kapitál (odolnější proti tržním výkyvům). Ale to předpokládá přeměnu dodatečných prostředků (realizovaných...

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (K.S.)

– kombinace společnosti s ručením omezeným a neomezeným. Dva typy společníků – komplementáři (ručí za společnost neomezeně – vedou a zastupují) a komandisté (s ručením omezeným – právo kontroly). TICHÁ SPOLEČNOST – forma, která...