Ekonomie otázky

Přechod k těmto formám pomohl překonat bariéry

Přechod k těmto formám pomohl překonat bariéry, jež soukromé individuální vlastnictví nebylo schopno překonat. Rozvoj oligopolní struktury se projevil změnami forem konkurence. (velké firmy díky nižším nákladům a technologii mohou eliminovat ty menší)→ zpochybnění...

Důsledek dělby práce

Důsledek dělby práce = zjednodušení jednotlivých úkonů→ tím byly vytvořeny předpoklady pro nahrazení lidské ruky strojem→ zrod průmyslové revoluce – přechod ke strojní velkovýrobě, důležité aspekty:– vzniká kapitalistická továrna – kooperace strojů – Pracovní...

Obdobní situace nastane

Obdobní situace nastane, když firma zavede zdokonalení (sníží náklady). Firma pak realizuje zisk→ ostatní firmy však brzo inovaci také zavedou (u výrobců dojde ke snížení AC, MC se posunou u všech doprava – vzroste...

Ekonomika dosahuje alokační efektivnosti

Ekonomika dosahuje alokační efektivnosti tehdy, jestliže jsou zdroje a výstupy ekonomiky použity způsobem, že neexistuje realokace zdrojů, po které by některý subjekt dosahoval vyššího užitku, aniž by se snížil užitek jiného subjektu→ v podmínkách...

Funkce ceny:

– informační – kupujícím i prodávajícím – o potřebách, zálibách, výrobních možnostech. Systém přenosu cenových informací se zdokonaluje (současné komunikační zdroje). Na nedokonale konkurenčních trzích je oslabována funkce informací vlivem faktorů, působících proti utváření...

Diferenciační dopad na výrobce

– souvisí se stimulačním účinkem – ti nejsou schopni dosáhnout srovnatelné úrovně nákladů→ vyšší náklady je zbavují prostředků na rozvoj→ konkurenční prostředí eliminuje (vylučuje) výrobce, kteří nejsou schopni efektivně využívat zdroje.– omezovací funkce –...

Zisk nebo ztráta firmy

Zisk nebo ztráta firmy na dokonale konkurenčním trhu je jen krátkodobý jev.Zisk může být vyvolán:– výrobce snížil náklady. Ale i ostatní výrobci v krátké chvíli zdokonalení zavedou. AC v odvětví klesne pod AR.– obdobná...

Pokud se změní poptávka

(při nezměněné nabídce), mění se i tržní cena→ firma se dostává z rovnováhy a hledá novou rovnovážnou situaci (změnou rozsahu produkce). Kdy vstupují výrobci do odvětví:Jde o vztah průměrných nákladů a průměrných příjmů, to...