Ekonomie otázky

41) Marketing

Marketing Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a...

40) Odbyt

Odbyt Jedná se o soubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. V podniku se odbytovými činnostmi zabývá odbytový a marketingový útvar. Oba útvary mohou být začleněny...

39) Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ek. Životě společnosti, viděných v jejich celku. Děli se na : 1) Mikroekonomie – popisuje chování subjektů na trzích. 2) Makroekonomie – zabývá se...

38) Statky a služby

Statky a služby Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby....

37) Daně a systém sociálního zabezpečení

Daně a systém sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení občanů je důležitou součástí hospodářské politiky moderního státu. Stává se její relativně samostatnou částí, která se nazývá sociální politika.Výdaje ne sociální zabezpečení se všeobecně člení na dvě...

36) Daňová soustava

Daňová soustava Daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy státního rozpočtu, popř. veřejných rozpočtů, vybíráním daní. Získané prostředky jsou pak používány na zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru...

35) Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení

Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení Při činnosti dochází v podniku ke spotřebě výrobních činitelů – práce, materiálu, opotřebení strojů, nástrojů, budov. Aby bylo možno vyjádřit souhrnnou spotřebu činitelů, musíme jejich spotřebu vyjádřit v...

34) Financování podniku

Financování podniku Při financování a finančním řízení podniku je třeba vyřešit tyto nejdůležitější problémy:1) Do čeho má podnik investovat2) Z čeho má podnik investovat3) Kolik ze získaných přínosů ponechat v podniku Na stranu aktiv...

33) Bankovní soustava

Bankovní soustava Základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava. Ta se z pravidla skládá z centrální banky a značného počtu komerčních bank a dalších specializovaných fin. institucí (leasingové společnost). Centrální (u nás ČNB)...

32) Peníze

Peníze Je to prostředek směny zboží a služeb za uznávanou jednotku, ve které jsou vyjadřovány ceny. Nejprve byly tzv.: 1) Zbožové peníze (drahé kovy, zlato) 2) Papírové peníze 3) Kovové mince 4) Bankovní peníze...