Štítek: finanční majetek

Cp = pořizovací cena

Kt = koeficient pro příslušnou odpisovou skupinu a příslušný rok životnosti. • V dalších letech se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstat. ceny a rozdílu mezi přísluš. koeficientem a počtem let, po který...

Finanční majetek

– finanční majetek – zahrnuje peněžní prostředky podniku a jiná finanční aktiva, zejména různé druhy krátkodobých a dlouhodobých CP – finanční zdroje – zpravidla je charakterizujeme jako tokovou veličinu – jako souhrn peněz, které...

Finanční majetek

Finanční majetekDlouhodobé cenné papíry a vklady – jde o cenné papíry a vklady na delší dobu než jeden rok (podílové CP, nakoupené akcie)Půjčky poskytnuté jiným podnikům – Jedná se o půjčky jiným podnikům s...