Štítek: obchodní rejstřík

6) Obchodní zákoník

Obchodní zákoník Obchodní zákoník patří k nejdůležitějším právním předpisům, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přechodnašeho hospodářství na tržní ekonomiku. Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy mezi nimi a jiné vztahy, které s podnikáním...

Zahájení podnikání (2 fáze)

Zahájení podnikání (2 fáze)1) založení – sepsání smlouvy mezi společníkya) společenskou smlouvou – podepsaná všemi společníky, notářsky ověřenab) zakladatelskou listinou – 1 zakladatel, notářsky ověřena 2) vznik – dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku,...

Jednání podnikatelefyzické osoby – osobně nebo zplnomocněný zástupceprávnické osoby – prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo..), nebo prostřednictvím zástupce (nesmí být osoba, u které byl na její majetek vyhlášen konkurz). Prokura = zvláštní plná moc...

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstříkVeřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů. Obchodní rejstřík je veden soudem k tomu určeným (rejstříkovým soudem).Statutární orgán – orgán, který může jménem podniku jednat ve všech věcech...

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík– je to obchodní seznam, který vedou krajské rejstříkové soudy a zapisují se do něj subjekty, které mají sídlo v obvodu příslušného krajského soudu– je veřejně přístupný, každý má právo do něj nahlížet,...