Štítek: obchodní zákoník

6) Obchodní zákoník

Obchodní zákoník Obchodní zákoník patří k nejdůležitějším právním předpisům, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přechodnašeho hospodářství na tržní ekonomiku. Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy mezi nimi a jiné vztahy, které s podnikáním...

Počet zakladatelů

Minimální počet společníků• kapitálové obchodní společnosti – jedna osoba (fyzická nebo právnická)• osobní společnosti – minimálně dvě osoby• družstvo -pět fyzických nebo dvě právnickéosobyMaximální počet společníků – u s.r.o. 50 osob. Ručení společníků za...

Zveřejňovací povinnost

Je upravena zejména Obchodní zákoníkem a Zákonem o účetnictví a dalšími právními normami. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Součástí je vyhotovení výroční zprávy. Typologie podniků, právní...

O B CH O D N Í S P O L E Č N O S T I

Tržní hospodářství je postaveno na existenci podnikových vztahů a všichni vlastníci mají stejná práva. Za socialismu bylo vlastnické právo státu postaveno jako nadřazené nad ostatními vlastníky.Vztahy mezi podnikateli upravuje obchodní zákoník, jelikož nepokrývá veškeré...