Štítek: podnikové hospodářství

Musíme brát v úvahu také …

Musíme brát v úvahu také likvidnost jednotlivých složek majetku, která je předpokladem finanční rovnováhy podniku. Likvidnost majetku znamená, jak rychle je podnik schopen přeměnit tento majetek na peněžní prostředky. Logicky z toho vyplývá, že...

3. MAJETEK PODNIKU

Majetek podniku – jeden z elementárních výrobních faktorů podniku Majetek podniku – souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Všechno, čím podnik disponuje k...

Řízení – proces, kdy subjekt řízení ….

řízení – proces, kdy subjekt řízení působí na objekt řízení Podnikové výrobní faktory– elementární– výkonná práce,– HIM,– materiál,– dispozitivní– vedení – originální– plánování– organizování derivativní– dohled Vedení – originální činnost, spočívá v přípravě a...

Druhy cílů

1. pořadí cílů (strom cílů) – na určení se používají syntetické nástroje, 2. velikost cílů – míra dosažení cílů– omezené – dosažení předem stanovené hodnoty,– neomezené – maximalizace nebo minimalizace – efektivnost = vstupy/výstupy...

2. VÝROBNÍ FAKTORY A CÍLOVÉ CHOVÁNÍ PODNIKU

Cílové chování podnikuCíl podniku:– uspokojení cizích potřeb– zisk2 hlediska:– kvalitativní – cílem je trvalá prosperita a růst bohatství– kvantitativní – bohatství a prosperita by se měla kvantifikovat, spjato s maximalizací zisku, maximalizovat zisk ne...

2. logická stránka a metody použití – to, co by mělo být

1. Modely hospodářské – všechny hosp. modely mají charakter pracovní hypotézy a jsou používány k vysvětlení reálných souvislostí, které nelze postihnout empirickou indukcí2. verifikace – ověření správnosti3. falzifikace – úplné vyvrácení Modely mohou1. popisovat2....

Druhy analýz

1. klasifikační – jako syntetická, jako analytická2. vztahová – zda existence nebo vývoj určitého jevu souvisí s existenčním vývojem jevu jiného3. kauzální – analýza příčin, neobyčejně důležitá, nezkoumá dynamiku, ale je vliv vnějších činitelů...

1. METODY ZKOUMÁNÍ PODNIKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

– teorie poznáníTeoretická věda – cílem je poznání jsoucna (nezaměřuje se na určitý účel), možnost jednoznačného přiřazení k PEKu nebo ne.Aplikovaná (praktická) věda – cílem poznání jea) popsáníb) zhodnocení empirických zjištění rozhodovacích procesůc) vývoj...