Štítek: služby

38) Statky a služby

Statky a služby Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby....

Odvození nákladové křivky v dlouhém období

● izokosta – linie stejných celkových nákladů Odvození nákladové křivky v dlouhém období● nákladové optimum firmy Odvození nákladové křivkyv dlouhém období• různé úrovně celkových nákladů Křivka celkových nákladů v dlouhém období křivka je determinována...

Velikost nákladů

Průměrné a mezní N• průměrné náklady (AC) – náklady na jednotku produkce ● mezní náklady (MC) – náklady na rozšíření výroby o jednotku Průměrné a mezní N Odvození nákladové křivky v dlouhém období● izokvanta...

Chování výrobce na trhu výrobků a služeb

Náklady firmy• utopené náklady• náklady obětované příležitosti• krátké období• dlouhé období Produkční funkce• maximální objem produkce, který je možné vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie Fyzický produkt• celkový objem fyzického produktu•...

Cenová elasticita poptávky

• poměr procentních změn v objemu poptávaného množství k procentním změnám cen• koeficient cenové elasticity poptávky Cenová elasticita poptávky• Neelastická poptávka EDP 1• Jednotkově elastická EDP = 1 Cenová elasticita poptávky Cenová elasticita poptávky...

Růst ceny zboží X zapříčiní:

– snížení reálného důchodu (tzv. důchodový efekt)– změna relativní ceny X k ostatním statkům (tzv. substituční efekt) Růst nominálního důchodu Růst nominálního důchodu• normální zboží• nezbytné zboží• luxusní zboží• méněcenné zboží Změna cen ostatních...

Typy trhů

• místní / národní / mezinárodní• dílčí / agregátní• produktů / peněz / výrobních faktorů Tržní subjekty• domácnosti• firmy• stát Tržní subjekty NEOKLASICKÁ EKONOMIE – CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU VÝROBKŮ A SLUŽEB A FORMOVÁNÍ...

b) Negativní externalita

b) negativní externalita – osvětlení mi svítí do pokoje a já jsem nucen investovat (dodatečné náklady) do zatemnění – typické jsou i škody na životním prostředí (nikdo není přímo finančně odpovědný – platí se...

Společensko zábavní služby

2. Společensko zábavní služby– placené– bezplatné Zaměřují se na odpočinek, relaxaci, zábavu a sport. Velmi často jsou poskytovány jako služby doplňkové ke službám stravovacím, ubytovacím apod. Řadíme sem bar, kavárny, vinárny, varieté, koliby, salaše,...

Členění společného stravování podle poskytovaných služeb:

Členění společného stravování podle poskytovaných služeb:– Restaurační – nejrozšířenější, úzce souvisí s rozvojem CR a obchodu, strávníci hradí náklady v plné výši, součástí ceny je i zisk podnikatele, časté spojení s ubytovacími službami a...