Štítek: tržní selhání a zásahy státu

Mikroekonomická politika státu

• stát se zásahy do ekonomiky snaží upravit „tržní selhání“• stát působí na ekonomické subjekty formou donucení• stát svůj provoz hradí převážně z daní, tím snižuje disponibilní důchod obyvatelstva• dalším vlivem na mikroekonomickou oblast...

Veřejné statky

• nezmenšitelnost – velikost spotřeby jednotlivce nemá vliv na množství, které mohou spotřebovávat ostatní• nevylučitelnost – nemožné či nákladné vyloučit neplatiče (problém černého pasažéra) Optimální množství veřejného statku• mezní užitek = mezním nákladům Asymetrická...

Externality

• míra v níž může společnost směňovat dvě zboží převyšuje míru, v níž mohou být směňovány soukromě• soukromý sektor má tendenci vyrábět ze společenského hlediska příliš moc výrobků se zápornými externalitami a příliš málo...

Vliv přerozdělování na ekonomiku a společnost¨

• různé pohledy– liberální– kolektivistický (socialistický)• snižování disponibilního důchodu společnosti• administrativní náklady• vliv na pracovní úsilí a podnikavost• snižování úspor a investic• co je vidět a co není vidět NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRŽNÍ SELHÁNÍ...

Nedokonalá konkurence

• jakákoli monopolní síla umožňující určování ceny• poptávka nenalézá ekvivalent na dané možnosti výrobní technologie• zdroje nejsou efektivně rozmisťovány (z pohledu „celospolečenské efektivnosti“ Externality• efekt přelévání• výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady...

Veřejné statky

Veřejné statky – uvedený požadavek nesplňují – jsou-li nabídnuty jednomu subjektu, stávají se dostupné i subjektům jiným, které je mohou spotřebovávat současně (nerivalitní spotřeba) – nevyloučitelnost ze spotřeby→ vážná překážka fungování trhu s těmito...

Proč existují subvence k ceně?

– Jestliže jsou subvence v rozporu s ekonomickou efektivností, proč tolik zemí subvencuje zemědělské produkty? – Ekonomové se v názoru na zemědělské subvence neshodují. Někteří připisují subvencování tomu, že zemědělci dokáží na vlády vyvíjet...

Proč existují subvence k ceně?

– Jestliže jsou subvence v rozporu s ekonomickou efektivností, proč tolik zemí subvencuje zemědělské produkty? – Ekonomové se v názoru na zemědělské subvence neshodují. Někteří připisují subvencování tomu, že zemědělci dokáží na vlády vyvíjet...

Mikroekonomická politika a zásahy státu do cen

Mikroekonomická politika – Stát svými opatřeními působí na chování mikroekonomických subjektů (tj. spotřebitelů a firem). Mění podmínky za nichž probíhá rozhodování těchto subjektů a ovlivňuje tak rovnováhu na jednotlivých dílčích trzích i všeobecnou tržní...

Nespravedlnost

zásahy:→ progresivní důchodová daň = míra zdanění se zvyšuje s úrovní důchodů = forma přerozdělování ( pozor na nemotivační efekt )→ peněžní transfery = systém peněžních podpor a dávek jednotlivcům a domácnostem→ naturální transfery...