Štítek: výnosy

Vztah HV a CF

• VZZ vyjadřuje výsledek hospodaření za sledované období – kumulativní báze• VCF informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků za sledované období• Zisk vs. záporné CF – nedaří se inkasovat tržby dostatečně rychle• Ztráta...

Hospodářský výsledek z finančních operací

+ Provozní hospodářský výsledek– Daň z příjmů za běžnou činnost= Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění (zisk nebo ztráta)+ Mimořádné výnosy– Mimořádné náklady– Daň z příjmů z mimořádné činnosti= Mimořádný hospodářský výsledek po...

Čistý zisk podniku, bývá považován …

Čistý zisk podniku, bývá považován za jeho disponibilní zisk. Nerozdělený zisk se rozumí čistý zisk snížený o podíly do příslušných fondů a o dividendy resp. jiné podíly vlastníků na zisku. Ekonomický zisk zohledňující nejen...

Očekávaný výnos

– tzv. mezní efektivnost kapitálu – veličina, kterou podnikatel poměřuje s úrokovou mírou – spočítaná výnosnost investice za dobu její životnosti. Prostřednictvím úrokové míry se kapitálové statky průběžně zhodnocují (proto odečítá od očekávaného výnosu...

Zákon klesajících výnosů se vztahuje …

Zákon klesajících výnosů se vztahuje výlučně k případům zvyšování množství používaného jednoho faktoru. • Výnosy z rozsahu – v praxi se běžně setkáváme s případy zvyšování množství všech výrobních faktorů, zvyšováním jejich rozsahu. Dochází...

VÝNOSY – NÁKLADY

= VH PŘED ZDANĚNÍM – DAŇ Z PŘÍJMŮ – VH PO ZDANĚNÍ + ČERP. Z REZERVNÍCH FONDŮ – PŘÍDĚLY REZERVNÍM FONDŮM + VH MINULÝCH LET = BILANČNÍ ZISK/BILANČNÍ ZTRÁTA Zisk v účetních datech je...

Hlavní výnosy u jedn. typů podniků:

Výrobní podnik: tržby za prodej vl. výrobků a služebObchodní podnik: obchodní rozpětí (rozídl mezi prodejní a nákupní ceno)Bankovní podnik: rozdíl mezi kreditními a debetními úrokyVýnosy tvoří: Provozní výnosy z hlavní činnosti podniku (tržby za...

Přímé:

lze je přiřadit k výkonům při jejich vzniku. (spotř. mat. na 1 ks)Nepřímé: nelze přiřadit, vznikají při činnostech (mzdy pracovníků z oblasti správy)Podle závislosti na změně objemu výroby – variabilní, fixní (známe z MIK)Kalkulace...

Výnosy v podniku

Výnosy v podniku – peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Tím se odlišují od příjmů.Výnosy...

Výnosy

– jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc nebo rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu– u výrobního podniků jsou...