Štítek: ztráty

Výkaz zisků a ztrát – výsledovka

+ Tržby za prodej zboží– Náklady vynaložené na zboží= Obchodní marže+ Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb+ Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby+ Aktivace– Výrobní spotřeba materiálu, energie a služeb= Přidaná hodnota– Odpisy...

Příklad:

(+) (+) (+)mimořádné výnosy (-) mimořádné náklady = mimořádný výsledek + mimořádný zisk – mimořádná ztráta výnosy (-) náklady = hospodářský výsledek (zisk, ztráta) před zdaněním tj. hrubý zisk (-)daně (z příjmu práv osob)...

Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku

Hospodářský výsledek = finanční výsledekHospodářský výsledek je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady:Zisk – přebytek výnosů nad náklady,Ztráta – přebytek nákladů nad výnosy.Je vykazován ve výkazu zisku a ztrát a rovněž v rozvaze...

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. – Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.s.r.o. – K založení společnosti...

Výkaz zisku a ztráty v druhové struktuře je uspořádán následovně:

– obchodní marže– přidaná hodnota– provozní výsledek hospodaření– finanční výsledek hospodaření– výsledek hospodaření za běžnou činnost– mimořádný výsledek hospodaření– výsledek hospodaření za účetní období– výsledek hospodaření před zdaněním Výkaz zisku a ztráty v účelové...

Ztráty z rozsahu

ztráty z rozsahu– důsledkem klesajících výnosů z rozsahu ( poměrné zvýšení výstupu je nižší než poměrné zvýšení vstupů )– úspory z rozsahu se při určitém stupni rozvoje podniku vyčerpají → mohou nastat: → ztráty...

Úspory z rozsahu, ztráty z rozsahu

úspory z rozsahu, ztráty z rozsahu Celá oblast souvisí s problematikou zvýšení rozsahu (objemu) výroby v závislosti na poměru zvýšení výstupu ke zvýšení všech vstupů (ve stejném poměru) viz. K2 úspory z rozsahu– důsledkem...