Štítek: banky

Ostatní služby bank

Ostatní služby bank– Poskytují informační a propagační činnost, poradenskou.– zprostředkování leasingových obchodů– factoring, forfeting (odkup pohl. krátkodobých, dlouhodobých, leasing přímý a nepřímý)– pomáhají při zakládání podniků se zahr. maj. účastí, a při vyhledávání vhodných...

6 C úvěru

6 C úvěru– Můžeme ? Can we?– Charakter zákazníka Charakter– Schopnost (kapacita) zákazníka splatit úvěr Capacity– Podmínky Conditions– Kapitál zákazníka Capital– Zajištění úvěru Collateral1. Can we? – zde se zkoumá, zda výše úvěru a...

A Úvěrový proces

A Úvěrový proces1) Úvodní schůzka se zákazníkem a získání potřebných informací2) Provedení úvěrové analýzy – analyzují doklady, podklady3) Uzavření úvěrové smlouvy4) Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy, čerpání úvěru obchodní rejstřík = veřejný seznam =...

Druhy úvěrů

Druhy úvěrů– podle doby splatnosti– krátkodobé do 1– střednědobé 1 – 4– dlouhodobé 4 – …– podle toho, v jaké měně jsou poskytované– devizové– korunové– podle zajištění– zajištěné (movitosti, …) úvěr zajištěný věcmi –...

Úvěrová činnost

Úvěrová činnostZákladní principy úvěrových obchodů bank1) Návratnost a výnosnost úvěruDruhy úrokových sazeb z úvěrua) pevná úroková míra 12 % – stále stejnáb) pohyblivá úroková sazba – je stanovena odchylkou od základní sazby, kterou vyhlašuje...

Ostatní banky

Ostatní bankya jejich základní činnosti1. Vkladová činnost2. Úvěrová činnost3. Ostatní služby (neutrální obchody) poradenská, informační činnost, emituje CP (šeky, směnky)– vedení účtu– emise platebních nástrojů (plat. karet, směnky, šeky)– směnárenská činnost– poskytování záruk odkup...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

• Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)Banka se musí vyhnout velkému riziku při všech bankovních činnostech.– riziko úvěrové (s nesplacením úvěru)– riziko inflační (s možností hromadného útěku od peněz)– riziko kurzové (s výkyvy devizového kurzu)– politickoekonomické...

Depozitní funkce

Depozitní funkceDepozitum (vklad) je částka peněz uložena na bankovním účtu. Typy účtůZ některých účtů si zákazník může vybrat peníze kdykoliv – to jsou tzv.netermínovaná depozity (vklady na viděnou)Určité vklady si může vybrat až v...

Diskontní sazba

Diskontní sazbaCenou za půjčení peněz (úvěru) je úrok.V případě, že se úroková míra zvýší, poptávaná výše úvěru se sníží.Jestliže se úroková míra sníží, poptávaná výše úvěru se sníží.Úroková míra, za kterou ústřední banka poskytuje...