Štítek: charakteristika nákladů

Modely struktury vl. N výroby, snižování N

Modely struktury vl. N výroby, snižování N Fáze výstavby modelu1) formulace problému2) vytvoření modelu skutečného systému3) řešení modelu vhodnou metodou4) testování modelu a jeho řešení5) formulace kritérií platnosti řešení6) ověření a zavedení do praxe...

Režijní náklady

Režijní náklady= N nepřímého charakteru– nelze konkrétně určit na jednotlivé výrobky– rozdělují se podle stanovené nebo vybrané další ekonomické veličiny Obsahujíspotřeba paliv a pohonných hmot, SE, S rež. M, odpisy zákl. prostředků, odpisy předmětů...

Metoda neúplných nákladů

Metoda neúplných nákladůMETODA VARIABILNÍCH NÁKLADŮ, METODA PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU– vychází z výpočtu var. N a použité ceny produktu v daném tržním segmentu– rozdíl mezi těmito dvěma veličinami uhrazuje fixní N a zisk C –...

Přirážková kalkulace

Přirážková kalkulaceABSORBČNÍ KALKULACE, KALKULACE PLNÝCH (ÚPLNÝCH) NÁKLADŮ– přímé N (PM, PMz, další přímé N) + nepřímé N– nepřímé N jsou stanoveny jako urč. násobek užitého základu (zprav. PMz)– je vhodné u „zaběhnuté výroby“ –...

Metody kalkulace

3) Stupňová metoda– součet N výr. procesů, které se skládají z více technologicky samostatných ukončených úseků (stupňů)– předmětem jsou i polotovary vl. výroby 4) Zakázková metoda– nositelem nákladů je zakázka– kritéria sledovaných N z...

Metody kalkulace

Metody kalkulace 1) Jednoduché metodya) prosté dělení– hromadná výroba jednoho druhu výrobku (stejná technologie) b) dělení s 1 řadou ekvivalentních čísel– několik druhů výrobků z jedné suroviny + stejná technologie– výr. se liší jedním...

Členění kalkulace vl. N výroby

Členění kalkulace vl. N výroby A/ časová souvislost– předběžné– dodatečné B/ funkce pro řízení N– propočtové– plánové– operativní– výsledné C/ účel– postupné (pro jednotlivé výr. fáze)– průběžné (souhrn N v daném čase) Pro výpočet...

Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladůKalkulace je chápána jako rozpočet, úvodní pohled, vstupní informace o N práce; jako prostředek sledování čerpání příslušných N. Základní kalkulacea) vlastních N (struktura, období jejich vzniku)b) cenové (pro tvorbu či hodnocení ceny) Vymezení...

Struktura vl. N výroby v hosp. praxi

Struktura vl. N výroby má v hosp. praxi dvě základní členění: a) druhové členění N– použití pro sledování, vyhodnocování a plánování N na výrobu v rámci výr. celku podle spotřeby jednotlivých druhů výr. činitelů–...