Štítek: externality

Externality

• míra v níž může společnost směňovat dvě zboží převyšuje míru, v níž mohou být směňovány soukromě• soukromý sektor má tendenci vyrábět ze společenského hlediska příliš moc výrobků se zápornými externalitami a příliš málo...

Nedokonalá konkurence

• jakákoli monopolní síla umožňující určování ceny• poptávka nenalézá ekvivalent na dané možnosti výrobní technologie• zdroje nejsou efektivně rozmisťovány (z pohledu „celospolečenské efektivnosti“ Externality• efekt přelévání• výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady...

Kladná externalita vyvolává …

– Kladná externalita vyvolává nesoulad mezi soukromými výnosy a společenským užitkem, což je součet všech užitků ze statků. Protože výrobci nejsou schopni přisvojovat si některé z výnosů, jsou jejich soukromé výnosy menší než společenský...

Neefektivnost kladné externality

– Motivační příklad: Jaké jsou výnosy majitelů lesa?Majitelé lesa mají výnosy z těžby dřeva, ovšem existence lesa přináší prospěch i lidem z okolních obcí. Když majitelé lesů nejsou schopni přimět obyvatele přilehlých obcí, aby...

Pokračování motivačního příkladu:

Jaké množství elektřiny bude elektrárna vyrábět?Bude vyrábět množství QP , protože právě při tomto množství bude cena elektřiny rovna mezním nákladům elektráren (P = MC ). Jenže z hlediska společenského je toto množství elektřiny...

Externality jsou porušením …

– Externality jsou porušením něčího práva. Vznikají jen tehdy, když na někoho přenesete nějaký náklad a on s tím nesouhlasí (záporná externalita) nebo když vám někdo brání v dosažení úplného výnosu vaší činnosti a...

Tento nedostatek má své …

– Tento nedostatek má své příčiny ve dvou oblastech:* nedokonalé rozhodování státních orgánů* státní orgány zvolí opatření, které nakonec působí na hospodářství nepříznivě (vzhledem k nejednoznačným důsledkům jednotlivých nástrojů mikroekonomické politiky) V obou případech...

Externí náklady

externí náklady = statky, které je nesou ve značné mířejsou na volném trhu většinou nabízeny v nadměrném množství ( nadprodukce )( náklady škod způsobených činností firmy „ostatním“ ) Stát může u externality volit možnosti...

Externality

Externality = nezamýšlené kladné či záporné efekty, které může mít výroba nebo spotřeba statku na třetí, tj. nezúčastněné strany, přičemž tyto efekty nejsou zohledněny v ceně statku externí náklady ani externí užitky nejsou součástí...

Statky nezmenšitelné, ale vylučitelné

Statky nezmenšitelné, ale vylučitelné = málo frekventovaná silnice s dopravním značením Nezmenšitelnost + nevyléčitelnost ve výrazném poměru = čisté veřejné statky Pouze nezmenšitelnost = kolektivní statky ! problém ! i když veřejných statků spotřebou...