Štítek: HDP

52) Základní ekonomické cíle

Základní ekonomické cíle Základním ekonom. cílem státu je hospodářský růst. Jedná se o proces, během kterého schopnost národního hospodářství vyrábět statky a poskytovat služby neustále stoupá. Co tuto schopnost ovlivňuje? Jsou to ekonomické zdroje...

Skutečný (reálný) HDP

Skutečný (reálný) HDP = pomocí produktové nebo důchodové metody vypočítaný skutečně dosažený HDP dané ekonomiky Potenciální HDP= teoretická úroveň HDP při využití všech výrobních zdrojů dané ekonomiky (hranice produkčních možností země) HNP + HDP...

Osobní důchod

Osobní důchod= čistý ND – zisky firem – nepřímé daně – (důchody domácností) daně sociálního pojištění – úroky firem + transferové platby domácnostem = hrubý ukazatel Disponibilní důchod= osobní důchod – daně z osobních...

Injekce

injekce ( kompenzace úniků , mají povahu výdajů na domácí výstup, ale nemají původ v sektoru domácností )– investice ( L ) → jejich zdrojem jsou nerozdělené zisky firem a vklady domácností do finančních...

HDP a HND

HDP a HND jsou základem soustavy národních účtů( přičemž „čisté“ jsou mnohem přesnějším odrazem výkonnosti NH v daném roce, ale obtíže se zjišťováním výše odpisů při statistickém výkaznictví ) možnost srovnávání makroekonomických ukazatelů jednotlivých...

Důchodová metoda

důchodová metoda– vychází z fáze hospodářského procesu – rozdělování– sčítá všechny důchody směřující ke každému účastníku výroby jako odměna za vynaložení svých výrobních faktorů ( → název národní důchod )– představuje hodnotu výstupu měřeného...

Čistý vývoz

čistý vývoz = export – import výdajová metoda v mld. USD1) osobní výdaje na spotřebu 3012– statky dlouhodobého užití 442– statky krátkodobého užití 998– služby 1592 2) hrubé soukromé domácí investice 713– fixní do...

Výdajová metoda

výdajová metoda– tato hodnota je určována podle tržních cen produktů a služeb, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám + čisté vývozy tržní cena statku není stejná jako cen, kterou obdrží...

HDP

obecná HDP = HNP + odtok – přítok = HNP – ( přítok – odtok )srovnatelnost HDP = HNP – čistý přítok odtok = důchody ( zisk, dividendy, renty a úroky ) z „cizího“...

Společné stravování – charakteristika:

1. Společné stravování – charakteristika:Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny obyvatelstva, která je organizována mimo domácnost. Stravování je buď za plnou nebo částečnou...