Štítek: HDP

52) Základní ekonomické cíle

Základní ekonomické cíle Základním ekonom. cílem státu je hospodářský růst. Jedná se o proces, během kterého schopnost národního hospodářství vyrábět statky a poskytovat služby neustále stoupá. Co tuto schopnost ovlivňuje? Jsou to ekonomické zdroje...

Skutečný (reálný) HDP

Skutečný (reálný) HDP = pomocí produktové nebo důchodové metody vypočítaný skutečně dosažený HDP dané ekonomiky Potenciální HDP= teoretická úroveň HDP při využití všech výrobních zdrojů dané ekonomiky (hranice produkčních možností země) HNP + HDP...

Osobní důchod

Osobní důchod= čistý ND – zisky firem – nepřímé daně – (důchody domácností) daně sociálního pojištění – úroky firem + transferové platby domácnostem = hrubý ukazatel Disponibilní důchod= osobní důchod – daně z osobních...

Injekce

injekce ( kompenzace úniků , mají povahu výdajů na domácí výstup, ale nemají původ v sektoru domácností )– investice ( L ) → jejich zdrojem jsou nerozdělené zisky firem a vklady domácností do finančních...

HDP a HND

HDP a HND jsou základem soustavy národních účtů( přičemž „čisté“ jsou mnohem přesnějším odrazem výkonnosti NH v daném roce, ale obtíže se zjišťováním výše odpisů při statistickém výkaznictví ) možnost srovnávání makroekonomických ukazatelů jednotlivých...

Důchodová metoda

důchodová metoda– vychází z fáze hospodářského procesu – rozdělování– sčítá všechny důchody směřující ke každému účastníku výroby jako odměna za vynaložení svých výrobních faktorů ( → název národní důchod )– představuje hodnotu výstupu měřeného...

Čistý vývoz

čistý vývoz = export – import výdajová metoda v mld. USD1) osobní výdaje na spotřebu 3012– statky dlouhodobého užití 442– statky krátkodobého užití 998– služby 1592 2) hrubé soukromé domácí investice 713– fixní do...

HDP

obecná HDP = HNP + odtok – přítok = HNP – ( přítok – odtok )srovnatelnost HDP = HNP – čistý přítok odtok = důchody ( zisk, dividendy, renty a úroky ) z „cizího“...

Výdajová metoda

výdajová metoda– tato hodnota je určována podle tržních cen produktů a služeb, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám + čisté vývozy tržní cena statku není stejná jako cen, kterou obdrží...

Společné stravování – charakteristika:

1. Společné stravování – charakteristika:Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny obyvatelstva, která je organizována mimo domácnost. Stravování je buď za plnou nebo částečnou...