Štítek: hospodářský výsledek

35) Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení

Hotovost a hospodářský výsledek, jeho rozdělení Při činnosti dochází v podniku ke spotřebě výrobních činitelů – práce, materiálu, opotřebení strojů, nástrojů, budov. Aby bylo možno vyjádřit souhrnnou spotřebu činitelů, musíme jejich spotřebu vyjádřit v...

Jak lze zvyšovat cash flow

• zvýšit tržby využitím vztahu mezi změnou ceny a množ. prodaného zboží,výrobků,služeb• přesvědčit odběratele a zákazníky, aby platili včas resp. dříve• prodat pohledávky faktoringové společnosti• platit dodavatel. později, když to nenaruší obchod.styky, etiku podnikání...

Náklady pomocných činností tvoří většinou …

Náklady pomocných činností tvoří většinou náklady na mechanizované práce víceúčelových strojů, nákladní autodopravu, provoz dílen, stavební práce a jiné služby poskytované jedním vnitropodnikovým útvarem jinému. Hospodářský výsledek podnikuHospodářský výsledek vykazován odděleně za– provozní činnost,–...

Hospodářský výsledek z finančních operací

+ Provozní hospodářský výsledek– Daň z příjmů za běžnou činnost= Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění (zisk nebo ztráta)+ Mimořádné výnosy– Mimořádné náklady– Daň z příjmů z mimořádné činnosti= Mimořádný hospodářský výsledek po...

Příklad:

(+) (+) (+)mimořádné výnosy (-) mimořádné náklady = mimořádný výsledek + mimořádný zisk – mimořádná ztráta výnosy (-) náklady = hospodářský výsledek (zisk, ztráta) před zdaněním tj. hrubý zisk (-)daně (z příjmu práv osob)...

Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku

Hospodářský výsledek = finanční výsledekHospodářský výsledek je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady:Zisk – přebytek výnosů nad náklady,Ztráta – přebytek nákladů nad výnosy.Je vykazován ve výkazu zisku a ztrát a rovněž v rozvaze...

Cesty ke zvyšování výnosů

Cesty ke zvyšování výnosů– zvyšování kvality výrobku, služeb– zvyšování ceny (pozor na konkurenci)– zvyšování výkonů = větší objem– inovace výrobků Hospodářský výsledek– vzniká porovnáním výnosů a nákladů: HV = V – N– výnosy jsou...