Štítek: institucioální ekonomie

Charakteristika základních právních forem podnikání

1. RUČENÍŽivnostník, FO – neomezeně, ale neexistuje žádný předpis o minimální výši záručního kapitálu Pozn.: zde si nikdo nebude připravovat plánovitě krachv. o. s. – ručí neomezeně celým svým os. majetkem Pozn: zde si...

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky– soukromé,– státní,– smíšené.• dle právní formy na– soukromé podniky samostatných podnikatelů– obchodní společnosti– osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),– kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),– družstva,– státní podniky...

Zveřejňovací povinnost

Je upravena zejména Obchodní zákoníkem a Zákonem o účetnictví a dalšími právními normami. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Součástí je vyhotovení výroční zprávy. Typologie podniků, právní...

Povinnost tvorby základního kapitálu

Základní kapitál může být vytvářen resp. rozšiřován– vklady podnikatele a společníků, resp. Získáním tichého společníka,– přijetím nových členů společnosti,– prodejem akcií.Minimální rozsah základního kapitálu, potřebného pro založení společnosti je ze zákona definován u kapitálových...

Počet zakladatelů

Minimální počet společníků• kapitálové obchodní společnosti – jedna osoba (fyzická nebo právnická)• osobní společnosti – minimálně dvě osoby• družstvo -pět fyzických nebo dvě právnickéosobyMaximální počet společníků – u s.r.o. 50 osob. Ručení společníků za...

Podnikání dle Živnostenského zákona

Živnost je podnikání, na které je vyžadováno živnostenské oprávnění. Živnostenský list musí mít jak fyzická, tak právnická osoba podnikající dle Živnostenskéhozákona nebo dle zvláštních předpisů, Rozdělení živnostíZ hlediska průkazu odborné způsobilosti:• Ohlašovací – smějí...

Řídící funkce

• Řídící funkce – její náplní jsou činnosti spojené s řízením podniku. Jde o vymezení vztahů mezi řízenými jednotkami a vedením podniku, určení rozsahu odpovědnosti a pravomocí managementu podniku, nástrojů řízení a stylu řídící...

Podle předmětu podnikání se živnosti dělí na:

• Obchodní• Výrobní• Poskytující služby Kritéria pro vymezení dělení podniků• obchodní firma• počtem zakladatelů,• způsobem přebírání rizika a rozdělování zisku,• rozsahem ručení za závazky podniku,• způsobem řízení podniku,• způsobem vytváření základního kapitálu,• možností získání...

Finančně ekonomická funkce

• Finančně ekonomická funkce – směřuje k dosahování ekonomické efektivnosti činnosti podniku zajišťováním produktivity práce a kapitálu, vytváření produkce s optimem nákladů, zabezpečení potřebného rozsahu a struktury finančních zdrojů, dostatečného množstvínejlikvidnějších složek majetku a...

d) Subsystém ekonomický představují dvě složky:

subsystém technicko ekonomický, charakterizují ho vazby mezi vstupy (inputy) používanými ve výrobě a výstupy (outputy) z ní. subsystém finanční, jeho prvky jsou finanční zdroje (kapitál) vlastní a cizí, alokované do jednotlivých složek majetku, na...