Štítek: majetek

Oceňování oběžného majetku:

– je snazší, protože doba mezi jeho pořízením a jeho spotřebou není tak velká jako u DM. Oceňování zásob:– nakoupené zásoby v pořizovacích cenách– zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady– zásoby nabyté...

Zákon o účetnictví rozeznává 3 typy cen:

– pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (doprava, clo, montáž, …)– reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době ,...

5. Oceňování majetku a závazků

Cena = poměr, za který může být jedno zboží vyměněno za jiné zboží, nebo za peníze. Směnná hodnota vyjádřená v penězích. Tržní cena – cena vytvořena na trhu podle vztahu nabídky a poptávky; konkrétní...

Pojištění majetku

Pojištění majetkuV rámci poj. maj. můžeme pojistit věci individuálně určené (nemovitost, video, auto) => musí být uvedena konkrétní výrobní značka, číslo, typ, případně jiné rozlišující znaky

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.Společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Společnost může být založena i jednou osobou. Může mít maximálně 50 společníků. Majetkové otázkya) ručeníb) základní jmění:...

Finanční plánování

Finanční plánování= promítá otázku financování do budoucnosti, výsledkem =) finanční plán– řeší 2 otázky: jak získat peníze? jak je zužitkovat? Stanovení podniku:– stanovení fin. Cílů– analýzy rozdílů mezi skutečným a cílovým stavem– souhrnu opatření...

Evidence dlouhodobého majetku

Evidence dlouhodobého majetkua) stroje, zařízení a dopravní prostředkyb) budovy a stavby – při převzetí se vyhotovuje: zápis o převzetí stroje a zařízení a dopravním prostředku zápis o odevzdání a převzetí budovy a stavby– na...

Metody odepisování

Metody odepisováníI) rovnoměrné – odepisujeme podle odpisové tabulkyII) zrychlené – první rok = vstupní ceny : koeficient prvního roku další roky = 2(VC – oprávky) : koeficient – n(roky odepisování) Vyřazení dlouhodobého majetkuLikvidace z...

Opotřebení dlouhodobého majetku

Opotřebení dlouhodobého majetku– používání a působením přírodních vlivů dochází ke snižování původních parametrů dlouhodobého majetku (snižuje se výkon, přesnost, zvyšuje se poruchovost) Fyzické opotřebení – rychlost fyzického opotřebení závisí na:– odbornosti– intenzitě užívání– agresivitě...

Směnnost, Využití dlouhodobého majetku

Směnnost– jedna z možností, jak zvýšit VK– měříme je tzv. koeficientem směnnosti Koeficient směnnosti = počet pracovníků celkem : počet pracovníků v jedné směněnebo počet pracovníků v hl. směně : počet odprac hod. v...