Štítek: majetek

Změna zůstatku rezerv

Změna zůstatku rezerv (přírůstek rezerv +, úbytek rezerv -)Změna zůstatku časového rozlišení (Výdaje příštích období přírůstek +, úbytek -)Náklady příštích období přírůstek -, úbytek +)Příjmy příštích období (přírůstek -, úbytek +)Výnosy příštích období (přírůstek...

Krátkodobý (oběžný) majetek

– věcné jako zásoby– finanční1. Zásoby• skladovaný materiál– suroviny– pomocné látky přecházející rovněž do výrobku– náhradní díly– vratné obaly a obalové materiály– další movité věci• nedokončená výroba• výrobky vlastní výroby• zboží• zvířata 2. PohledávkyVznikají...

Krátkodobý finanční majetek je …

Krátkodobý finanční majetek je vykazován v– hotovosti v pokladně– bezhotovostních peněžních prostředcíchOceňování krátkodobého majetku– hotovost a vklady– zásoby•podle průměrných cen•FIFO•LIFO•pevnými skladovými cenami – pohledávky Přechodná aktiva– náklady příštích období– příjmy příštích obdobíKapitálová struktura podnikuPředstavuje...

Cp = pořizovací cena

Kt = koeficient pro příslušnou odpisovou skupinu a příslušný rok životnosti. • V dalších letech se roční odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zůstat. ceny a rozdílu mezi přísluš. koeficientem a počtem let, po který...

T = doba použitelnosti …

T = doba použitelnosti majetku v letech,Os = lineární odpisová sazba v % vypočtená z doby použitelnosti,Cp = pořizovací cena majetku v KčOr = roční výše odpisů v KčVýkonové odpisy Or = Cp /...

Oceňování dlouhodobého majetku

– individuálně za jednotlivé položky aktiv– celková hodnota aktiv je součtem jednotlivých položek DM v rozvaze ve třech položkách•pořizovací cena (brutto cena)•oprávky (korekce)•zůstatková cena (netto cena) Odpisy• DM se nespotřebovává najednou, ale dochází k...

Krátkodobý (oběžný) majetek

Krátkodobý (oběžný) majetek – ve věcné formě – zásoby – v peněžní formě – pohledávky a finanční majetek Přechodná aktiva – náklady příštích období– Příjmy příštích období– Kurzové rozdíly aktivní– Dohadné položky aktivní Dlouhodobý...

Majetková struktura podniku

• Jedná se o souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.• Dlouhodobý (investiční) majetek• Krátkodobý (oběžný) majetek Z věcného hlediska je majetek rozlišován– majetek...

Majetek zaznamenán v písemném přehledu

levá strana (debetní) – konkr. složení maj., pravá strana (kreditní) kap. zdroje. = ROZVAHA (bilance) podniku – rovnost aktiv a pasiv – bilanční rovnice Majetková struktura podniku: podíl jedn. složek aktiv na celkovém majetku...

Inventarizace majetku a závazků

Povinnost inventarizace je stanovená zákonem o účetnictví, který řeší zda stav a ocenění majetku a závazků odpovídá skutečnosti. Inventarizaci provádějí jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako mimořádnou nebo řádnou = periodická...