Štítek: obchodní společnost

42) Osobní společnosti

Osobní společnosti Obchodní společnosti se dělí podle rozsahu ručení na:1) Společnosti osobní, kde všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnostineomezeně 2) Společnosti kapitálové, jejichž společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je...

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky– soukromé,– státní,– smíšené.• dle právní formy na– soukromé podniky samostatných podnikatelů– obchodní společnosti– osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),– kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),– družstva,– státní podniky...

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:– podnikatel si musí zvolit formu podnikání tzn. podle jakého práva (zákonů) se bude jeho podnikání řídit a) ŽIVNOSTIb) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTIc) DRUŽSTVAd) STÁTNÍ PODNIKY ODLIŠNOSTI (KRITÉRIA VÝBĚRU)1.) podle počtu zakladatelů2.) podle složitosti...

Družstva

Družstva– společenství neuzavřeného počtu lidí, v průběhu činnosti mohou přistupovat noví členové– v názvu povinně musí být slovo družstvo– zakládá min. 5 fyz. osob nebo 2 právnické– podmínkou členství je splácení členského vkladu, určen...

Akcie

Akcie = cenné papíry s nimiž jsou spojena práva akcionářů:1 – podíl na zisku2 – podílení se na řízení3 – podílení se na likvidačním zůstatku4 – obchodovat s akciemi Druhy akcií – podle formy...

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)

2. Akciová společnost (akc.spol., a.s.)– založení:a) bez veřejné nabídky akcií – zakladatelé se dohodnou na ceně jedné akcie, každý si nakoupí určitý počet akcií, min. 2 mil., není nutné svolávat valnou hromadub) veřejná nabídka...

Obchodní společnosti – kapitálové

Obchodní společnosti – kapitálové1.Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.)– společnost může být založena jednou osobou, max. 50– společníci ručí omezeně )do výše nesplacených vkladů)– základní kapitál je min. 200 000,-– hodnota vkladu 1...

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)– založena min. 1 komanditista a 1 komplementář – jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu (komanditisté)– jeden nebo více společníků ručí neomezeně (komplementáři)– základní kapitál není...

Obchodní společnosti – osobní

Obchodní společnosti – osobní1. Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.)– je založena minimálně dvěma osobami podnikající pod stejným jménem (fyzická i právnická)– ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem (může ručit i manželka celým svým...

Ukončení podnikaní (2 fáze)

Ukončení podnikaní (2 fáze)1) zrušení2) zánik 1) zrušenía) s likvidací (vstup do likvidace zapsán v o.rejstříku)– neexistuje právní zástupce– statutární orgány nahrazeny likvidátorem– firma ukončením likvidace přestane existovat b) bez likvidace– existuje právní zástupce...