Štítek: obchodní společnost

Důležité pojmy související se založením obchod.spol.

Důležité pojmy související se založením obchod.spol.Základní kapitál= peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků, vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané podnikání.– povinně se vytváří u komanditní...

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Členění obchodních společností1 – osobní (v.o.s., k.s.)2 – kapitálové (s.r.o., a.s.) 1 – osobní– neomezené ručení společníků, ručí osobně celým svým majetkem– osobní účast na řízení společnosti– není určen minimální základní kapitál...

Zahájení podnikání (2 fáze)

Zahájení podnikání (2 fáze)1) založení – sepsání smlouvy mezi společníkya) společenskou smlouvou – podepsaná všemi společníky, notářsky ověřenab) zakladatelskou listinou – 1 zakladatel, notářsky ověřena 2) vznik – dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku,...

Jednání podnikatelefyzické osoby – osobně nebo zplnomocněný zástupceprávnické osoby – prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo..), nebo prostřednictvím zástupce (nesmí být osoba, u které byl na její majetek vyhlášen konkurz). Prokura = zvláštní plná moc...

Podnikatel

Podnikatela) osoba zapsaná v obchod. rejstříku (obchodní společnosti, družstva, státní podniky a jiné právnické osoby, některé fyzické osoby)b) osoba podnikající na základě živnostenského oprávněníc) osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění – lékaři,...

O B CH O D N Í S P O L E Č N O S T I

Tržní hospodářství je postaveno na existenci podnikových vztahů a všichni vlastníci mají stejná práva. Za socialismu bylo vlastnické právo státu postaveno jako nadřazené nad ostatními vlastníky.Vztahy mezi podnikateli upravuje obchodní zákoník, jelikož nepokrývá veškeré...

Práva společníků

Práva společníkůa) práva majetková – právo na podíl na zisku– právo na podíl na likvidačním zůstatkub) práva správní Veřejná obchodní společnost V. O. S.Je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným...

Vytvoření obchodní společnosti

Vytvoření obchodní společnosti Probíhá dvěma fázemi: a) založeníb) vznik Majetkové otázky obchodní společnosti– základní jmění: je peněžité vyjádření souhrnu vkladů– vklad společníka: je souhrn peněžitých prostředků– podíl: je míra účasti společníka na jména společnosti–...

Obchodní společnost

Obchodní společnost= jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost. Podnikání se zde zúčastní větší počet osob – společníků Formy obchodní společností:Osobní: za závazky společnosti ručí celým svým osobním majetkem (např. v.o.s., komanditní společnost)Kapitálové: ze...