Štítek: podnikání

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávněníMístní příslušnou předkládání žádosti o živnostenské oprávnění je odlišná u fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba předkládá žádost v místě podnikání. Právnická osoba v sídle podnikatele. Živnostenský rejstříkJe přehled živností v daném územním...

Obecné náležitosti ohlášení

Obecné náležitosti ohlášení U FYZICKÝCH OSOB– jméno a příjmení– trvalé bydliště – rodné číslo– oznámení zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti– jestliže je ustanoven odpovědný zástupce, tytéž údaje o něm– obchodní jméno–...

Formy podnikání

Formy podnikáníŽivnostenské podnikání fyzických a právnických osobŽivnost – jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázána (vyloučena) ze živnostenského podnikání. Podmínky provozování živnosti– dosažení věku 18 let– způsobilost k právním úkonům – všeobecné– bezúhonnost –...

Podnik a podnikání

Podnik= funkčně a právně samostatný subjekt zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosahování podnikatelského zisku.Činnost podniku je zaměřena na uspokojování potřeb jiných osob.Podniky lze členit např. podle činnosti, velikosti a podle právní a...

Zisk jako hlavní podnět podnikání

5.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

2.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Právní formy podnikání

1. Státní podniky2. Živnosti3. Družstva4. Obchodní společnosti5. Tichá společnost6. Konsorcium (=sdružení)7. Společné podniky (se zahraniční majetkovou účastí) – joint-ventures8. Holding Živnostenské podnikáníživnostenská činnost = soustavná činnosti, kterou provozuje podnikatel samostatně pod vlastním jménem, cílem...

Podnikatel

Podnikatel= právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který provozuje svou činnost svým jménem a na vlastní účet. Charakteristické rysy podnikatele:1) Má právní subjektivitu – má právo vstupovat do právních vztahů, vstupuje do nich vlastním...

Podnikání

Podnikání– je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a za účelem dosažení zisku.– činnost, kterou upokojujeme cizí potřeby a cílem je zisk.– Pravidla pro podnikání jsou stanoveny právními normami, jejichž neplnění je postihnutelné. Podstata...

Podnikání

Podnikání: Je činnost, která spočívá v organizování (zřízení) firmy, nesení rizika v zájmu dosažení zisku.Na základě statistiky z deseti nově založených firem jich asi 7 z nich do roka obvykle skončí bankrotemnejzávaznější faktor, který...