Štítek: příjmy

Vztah HV a CF

• VZZ vyjadřuje výsledek hospodaření za sledované období – kumulativní báze• VCF informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků za sledované období• Zisk vs. záporné CF – nedaří se inkasovat tržby dostatečně rychle• Ztráta...

čistý ekonomický zisk

– podnikatel může vynakládat ve skutečnosti náklady vyšší, než jsou náklady účetně vedené. Vynakládá je v souvislosti s používáním výrobních faktorů, které jsou v jeho vlastnictví a za které neplatí. Je to spojeno s...

ACL – obalová křivka

– průměrné náklady z hlediska dlouhého období. Svá rozhodnutí o rozsahu výroby firma nevyvozuje z poměřování samotných nákladů, ale vždy ve vztahu k příjmům. Pro firmu není významné množství produkce, při kterém jsou minimalizovány...

Přerozdělením příjmů …

– Přerozdělením příjmů se ovšem mění postavení jednotlivých subjektů na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů. Změny v chování tržních subjektů působí výrazně na situaci na dílčích trzích (hospodářská politika má tak...

Neefektivní alokace výrobních faktorů a finální produkce

– Stát se snaží napomáhat trhu v efektivní alokaci výrobních faktorů i finální produkce. – Příčiny neefektivní alokace zdrojů mohou být v tržní ekonomice různé. Efektivita ekonomiky řízené trhem se snižuje, jestliže je dokonalá...

Existují i další zdroje …

– Existují i další zdroje alokační neefektivnosti (např. jednotlivé tržní subjekty nemusí disponovat úplnými, perfektními informacemi o trhu a v důsledku této skutečnosti nemusí být jejich rozhodnutí o použití výrobních faktorů z hlediska efektivnosti...

Jak lze zvýšit zisk?

– Zisk je rozdíl mezi příjmy a náklady, lze jej zvyšovat prostřednictvím:* snížení nákladů* zlepšení úrovně prodeje* zvýšení kvality (jak výrobku či služby, tak zejména technologického procesu)* nalezení nového trh pro výrobky či služby*...

Rozpočet EU – historie

Rozpočet EU – historie– září 1951 – 1957 Pařížská a římská smlouva– 1951 založení Společenství uhlí a oceli– 1957 založení Evropského hospodářského společenství 1970 – uskutečnění klíčového rozhodnutí pro historii rozpočtu– Lucemburské dohody (finanční...

PŘÍJEM

D) DLE TERITORIA = na kterým se příjmy vybírají, můžeme příjmy členit na– celostátní– místní E) DLE DAŇOVÉ PRAVOMOCI = podle toho, která vládní úroveň má zákonem umožněno vybírat daně F) DLE DAŇOVÉHO URČENÍ...