Štítek: spotřebitel

7) Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

Mikroekonomie 7. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Riziko – známe všechny možné důsledky našeho rozhodnutí a jsme schopni určit pravděpodobnost každého z nich. Důsledky musí být na sobě navzájem nezávislé a součet jejich pravděpodobností...

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROVNOVÁHA NA TRHU

Rovnováha a efektivnost• MU > MC – firmy nejsou v rovnováze – zvýšení výroby zvýší příjem firem• MU < MC – spotřebitelé nejsou v rovnováze – mohou zvýšit svůj užitek zvýšením spotřebovávaného množství Přebytek...

Tržní nabídka

● křivka tržní nabídka je součtem individuálních nabídkových křivek Agregátní nabídka • je součtem tržních nabídek na všech dílčích trzích Rovnováha na trhu jednoho zboží• nabízené množství = poptávanému množství• rovnováha spotřebitele P =...

Posun křivky nabídky

• změna nákladů (technický pokrok, změny cen vstupů)• změny cen ostatního zboží• další faktory (počasí, očekávání výrobců, cla…) Posun křivky nabídky Cenová elasticita nabídky● poměr procentních změn v objemu nabízeného množství k procentním změnám...

Bod uzavření firmy

• pokud cena klesá – TR < TC• firma bude krátkodobě vyrábět až do bodu, kdy TR = VC• jsou-li TR < VC firma výrobu zastaví• bod uzavření firmy: TR = VC TR/Q =...

V podmínkách dokonalé konkurence

● celkové příjmy závisí pouze na objemu vyrobené produkce V podmínkách dokonalé konkurence V podmínkách dokonalé konkurence • MR = MC• MC = P Reakce firmy na změnu ceny • MC = P Křivka...

Odvození nákladové křivky v dlouhém období

● izokosta – linie stejných celkových nákladů Odvození nákladové křivky v dlouhém období● nákladové optimum firmy Odvození nákladové křivkyv dlouhém období• různé úrovně celkových nákladů Křivka celkových nákladů v dlouhém období křivka je determinována...

Velikost nákladů

Průměrné a mezní N• průměrné náklady (AC) – náklady na jednotku produkce ● mezní náklady (MC) – náklady na rozšíření výroby o jednotku Průměrné a mezní N Odvození nákladové křivky v dlouhém období● izokvanta...

Chování výrobce na trhu výrobků a služeb

Náklady firmy• utopené náklady• náklady obětované příležitosti• krátké období• dlouhé období Produkční funkce• maximální objem produkce, který je možné vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie Fyzický produkt• celkový objem fyzického produktu•...