Štítek: teorie cen

4) MONETARISMUS

MONETARISMUS nabídka peněz je hlavním určujícím faktorem krátkodobých pohybů nominálního GNP a v dlouhém období představuje hlavní určující faktorpovažuje úlohu peněz za ústřední pro makroekonomickou teoriivěnuje velkou pozornost určujícím faktorům agregátní nabídky a poptávkystát...

Učebnicová teorie cen

• Model vidí svět v neustále dosahovanýchstavech rovnováhy• → vylučuje tedy mechanismy, které by takovýstav umožnily Nerealističnost teor. hl. Proudu• Předpoklady rozhodování jednotlivců• Podmínky „dokonalé konkurence“ Předpoklady rozhodování jednotlivců• Teprve v reálném rozhodovacím procesu...

Učebnicová teorie cen

• Konkurenční prostředí = rychlé vyčištění trhů• Konkurenční prostředí = vyrovnání mezi trhy• Každý účastník zná:– Rozhodnutí všech za všech cen– Rozhodnutí, jejž jsou skutečně činěna a všemi• To vede k přímé maximalizaci• Tento...

Vyjadřování rentability

Tři varianty fondové rentability1) hr. zisk / výr. fondy v PC2) hr. zisk / výr. fondy v ZC3) čistý zisk / vl. prostředky fy Rentabilita úhrnných vložených prostředků= čistý zisk + čisté N úrokyúhrnné...

5 Statistika cen, rozbory cenového vývoje

5 Statistika cen, rozbory cenového vývoje– pomocí cenových indexů– chování spotřebitele je určováno POPTÁVKOVOU FUNKCÍ – závisí na ceně produktu, ceně ostatních spotřebitel. fcí, velikosti důchodu, spotřebitelských preferencích– nutné je také zhodnocení pružnosti poptávkyKapitola...

Dvě fáze ocenění

Dvě fáze ocenění(před. u nových produktů)1) fáze zavedení – zaváděcí poplatek (kabel. televize; telefonní přípojka)2) fáze provozní – provozovací N vč. N na údržbu (poplatky za televizní provoz) 4.4 Vnitropodnikové ceny= cena, kterou se...

Způsoby stanovení ceny

B/ přístup– odvozením– VO ceny ze zahr. cenových relací (srovnává podobné výrobky domácí se zahr.)– VO ceny z ceny dosahované vývozem pro zahr. trhy (vychází ze skutečné ceny nebo zkvalifikovaného odhadu)– ze vzájemné relace...

Tvorba ceny nového výrobku

Tvorba ceny nového výrobku Z čeho se vychází– náklady na výrobu a odbyt– situace na trhu– státní cenová politika– kalkulační pravidla Řeší se dva okruhy problémů1. jakým způsobem určit cenu nových výrobků2. jak provádět...

Úvod do cenových kalkulací

Úvod do cenových kalkulací Dva druhy kalkulačních propočtů— propočet ekonom. preference a rovnováhy– vyplývá ze vztahu mezi výrobcem a jeho odběrateli– hodnotí ekonomickou účelnost realizovaných důchodů— kalkulační propočty při vl. výrobě produktů– hodnocení hospodárnosti...

Cenová informační soustava

Členění cenové inf. soustavy A/ zdroj informací– technické a ekonomické– správní,… B/ stupeň řízení– federální cen. úřad– cen. příslušné orgány republik– rezortní ministerstva– úřady– firmy– jednotlivci,… C/ účel– prognózování a plánování cen– tvorba cen–...