Štítek: veřejný sektor

24) Veřejný sektor

Mikroekonomie 24. Veřejný sektor. Příčiny existence, poptávka po veřejných statcích, rovnováha ve veřejném sektoru, efektivní zabezpečování veřejných statků. Veřejným sektorem rozumíme tu oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je...

7. HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A SLUŽBY

7. HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A SLUŽBY a) programy podpory podnikání – podpora malého a středního podnikání– subvence Českomoravské záruční a rozvojové bance b) bezpečnost práce = Institut výchovy bezpečnosti práce, Český úřad bezpečnosti práce, Inspektoráty...

6. PRŮMYSLOVÁ A DALŠÍ ODVĚTVÍ

6. PRŮMYSLOVÁ A DALŠÍ ODVĚTVÍ a) programy podpory, státní zásahy při útlumu = těžba rud, uhlí a uranu, jaderné energetiky b) programy zateplování a úspor energie c) podpora exportu všech odvětví – přímá podpora–...

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

5. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A) regulace zemědělské produkce a trhu:– transfery fondu tržní regulace– subvence k zachování neobdělané půdy– podpora kultivace zemědělské půdy– regulace trhu s některými komoditami B) podpora pěstební činnost v...

DOPRAVA

d) civilní letecká = výstavba, technická obnova, správa a provoz letišť, zabezpečení letového provozu, nákup techniky a její údržba, provoz civilní letecké dopravy e) ostatní dráhy =zahrnu činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami...

SEGMENTY SKUPINY D

SEGMENTY SKUPINY D Jde o segmenty (odvětví) s produkcí statků regulovaných administrativně nebo s regulovanými cenami a o odvětví, která vystupují jako přirozené monopoly. Tato skupina je z uvedených 4 skupin nejblíže trhu a...

2. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

2. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY činnosti spojené s:a) s rozhlasovým vysílánímb) s televizním vysílánímc) s výzkumem, správou a mezinárodní spolupráci v oblasti sdělovacích prostředků– Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání– výzkum a vývoj v oblasti...

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a) ochrana ovzduší – odstraňování tuhých emisí– odstraňování plynných emisí– změny technologií vytápění– monitorování ochrany ovzduší atd. b) nakládání s odpady – sběr a svoz odpadů– prevence vzniku odpadů (recyklace)– monitoring...