Štítek: zásoby

10) Oběžný majetek

Oběžný majetek Oběžný majetek tvoří ta část majetku podniku (hospodářských prostředků), která se používá zpravidla krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává. Oběžný označujeme tento majetek, proto, že rychle mění svou formu, obrací se během...

Krátkodobý (oběžný) majetek

– věcné jako zásoby– finanční1. Zásoby• skladovaný materiál– suroviny– pomocné látky přecházející rovněž do výrobku– náhradní díly– vratné obaly a obalové materiály– další movité věci• nedokončená výroba• výrobky vlastní výroby• zboží• zvířata 2. PohledávkyVznikají...

Zásoby na logistické trase:

zásoby, které ještě nedosáhli cíle (jsou na cestě) – dopravní zásoba („zboží na cestě“), zásoba rozprac. výroby (nedokončené výrobky ve stavu zpracování). Technologické zásoby: zásoby, které před další výrob. oper. musí být určitou dobu...

Systém řízení zásob

– strategická rozhodnutí podniku. Cílem – udržování jejich výše na takové úrovni a v takovém složení, které zabezpečí plynulou výrobu a pohotovost. Snaha o co nejmenší náklady s tím spojené. Rozhodnutí: co, kdy a...

Dva druhy odpisů: účetní, daňové

O účetních odp. zahrnovaných do nákladů, o jejich výši a způsobu odp. rozhoduje podnik sám.Účetní odpisy – měli by odpovídat úrovni opotřebení DMDaňové odpisy – stanoveny pro účely výpočtu daně z příjmu (v zákoně...

Metoda Just-in-Time

Metoda Just-in-Time – cílem této metody je, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. Předpokladem této metody je: – zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele – dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek – vytvoření...

Signalizování při poklesu …

Signalizování při poklesu bilanční zásoby pod tzv. objednací úroveň – musí být stanovena tak, aby s danou spolehlivostí uspokojovala vznikající vnitropodnikové potřeby od okamžiku signálu do okamžiku příchodu dodávky. Pří stanovení velikosti objednacího množství...

Při stanovení optimální …

Při stanovení optimální velikosti zásob je základním kritériem minimalizace celkových nákladů na pořízení, skladování a udržování zásob. – je důležité stanovit vhodný objednací systém na doplňování zásob. Kritériem při řízení zásob je minimalizace celkových...

Řízení zásob

– znamená jejich udržování na úrovni, která odpovídá potřebám výrobní i nevýrobní činnosti podniku. Musí přihlížet na časovou potřebu na výrobu u dodavatele s ohledem na dobu předpokládané spotřeby. Na rozhodnutí o velikosti zásob...

Strategické zásoby

– zabezpečují „přežití“ podniku při nepředvídaných kalamitách, např. přírodní pohromy, stávky apod. Nejsou předmětem řízení zásob a o jejich tvorbě a velikosti rozhoduje vrcholový management podniku Spekulační zásoby– vytvářejí se ve snaze docílit nákupních...