Štítek: investice

Podnikové pojetí investic

– investice jsou zdrojem dlouhodobého ekonomického růstu. Rozlišujeme 3 základní skupiny:o hmotné (tvoří nebo rozšiřují výrobní kapacitu)o finanční (cenné papíry, akcie, obligace)o nehmotné (know how, výdaje na výzkum a vzdělání) – pořizování hmotných investic...

K hodnocení investic se používají tyto metody:

1. metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic– statická metoda– za efekt z investice se považuje zisk– výnosnost investice rI se počíta podle vzorce: rI = Zr / IN,Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z...

Postup hodnocení efektivnosti investic:

1. určení kapitálových výdajů na investici kapitálové výdaje tvoří:– pořizovací cena investice (nákupní ceny + veškeré pořizovací náklady)– zvýšení čistého pracovního kapitálu (zvýšení OM – zvýšení krátk. závazků)– výdaje spojené s prodejem a likvidací...

10. ODBYT

1. Význam prodeje – vše, co bylo vyrobeno, musí být realizovánoProdej – specializovaná ekonomická činnost, která realizuje transakce. Akt směny. Prodej je za protihodnotu (peníze) Obchod – nákup uspokojování potřeb.Prodej – závazek dodávajícího dodat...

Investice do kapitálu …

– Investice do kapitálu vyžaduje obětování přítomné spotřeby v zájmu zvýšení budoucí potřeby. – Investici předchází spotřeba neboli úspory. Vztah mezi kapitálem a investicí * Kapitál je stav (budov, strojů, znalostí).* Investice je tok,...

Injekce

injekce ( kompenzace úniků , mají povahu výdajů na domácí výstup, ale nemají původ v sektoru domácností )– investice ( L ) → jejich zdrojem jsou nerozdělené zisky firem a vklady domácností do finančních...

Efektivnost investic

Efektivnost investic = dopad investiční činnosti na výrobu je opožděný. Růstu investic generuje růst výroby v dalším roce, přičemž výroba se mění mírnějšími tempy než investice. Přímé zahraniční investice = největší přímé zahraniční investice...

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ Problematika veřejných investic se stala jedním z ústředních témat politických problémů. Jedná se o problematiku: – které investice mají být financovány– kolik investičních prostředků má být na veřejně prospěšné činnosti vynaloženo– v...

Specifikace

Specifikace = zúžení, omezení nucených podmínke pro uzavření nabídky (dle návrhu nabídky) Druhy specifikace:– technické, funkční nebo výkonová– značková = technologie, jakost…– normalizované = spojení s podmínkami, plnění nových, určitých norem– kombinace těchto specifikací...

VEŘEJNÉ INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY veřejná zakázka = každou zakázkou, do které vstupují peníze z veřejných rozpočtů. V ČR JE POKLÁDÁNA ZA VEŘEJNOU ZAKÁZKU KAŽDÁ ZAKÁZKA: – zadávána subjektem jako jsou ministerstva, jiné správní...