Štítek: investice

5. INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTIČNÍ ČINNOST Efektivnost investice – hodnocení (jednotlivé kroky):1. účelnost (analýza – kapacitní propočty – využití stávající kapacity; analýza trhů – trendy technologie, rozvoje, životní prostředí)2. varianty – definování (stávající stav –modernizace – nová investice)3....

3. Optimalizace kapitálové struktury

Optimalizace kapitálové struktury = nejefektivnější kapitálová struktura podle původu; optimalizace = složení z hlediska podílu cizího kapitálu; (minimalizace je něco jiného) Hodnocení investic – viz učebnice – důležité!!1. ..2. varianty (2 či více)3. odhad...

1) Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem

Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (GNP)Měří celkovou peněžní hodnotu národního produktu.= celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobených obyvateli určité země během daného roku, slouží k měření výkonnosti...

Metody hodnocení efektivnosti investic

• statické metody (pomocné)– výnosnost (rentabilita) investic– doba návratnosti• dynamické metody (zohledňují faktor času)– metoda čisté současné hodnoty– metoda indexu ziskovosti– metoda vnitřní míry výnosu– metoda doby návratnosti Metoda čisté současné hodnoty (ČSH)ČSH =...

Interní forma financování – ODPISY

• vyjadřují fyzické i morální opotřebení majetku, přenáší hodnotu majetku do nákladů• fixní náklad; vrací se v tržbách – proto zdroj pořízení nového majetku• souhrn odpisů = oprávky• účetní odpisy – snaha zachytit co...

Mezní sklon (propensity) k úsporám:

dS- přírůstek úspordY – přírůstek důchodu Mezní sklon ke spotřebě: dC- přírůstek výdajů na spotřebu. Sklon k investicím (je jím ovlivněna přeměna úspor v investice): I – výdaje na investiceY – investice k celkovému...

Podnikové pojetí investic

– ve výrobních podnicích tvoří převážnou část pořizování hmotných investic (výstavba, obnova, modernizace…), naopak u finančních domů tvoří převážnou část finanční investice.Inv. činn. se řídí investičním plánem. Plánování a financování investicInv. plán podniku je...

Při hodnocení investic postupujeme následovně:

o stanovíme kapitálové náklady na investici, do kterých patří pořizovací cena investice, zvýšení čistého pracovního kapitálu, výdaje spojené s likvidacío vyčíslíme předpokládané čisté peněžní příjmy, které investice přinese, tj. tržby minus výdaje, do kterých...

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří odpisy a zisk. Nejčasnějším zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Žádost o půjčku musí být doložena podnikatelským záměrem, ve kterém je:– na co se půjčka požaduje– čím nebo kým je...

Plánování investic

– investiční plán je rozveden v investičních projektech, které uvádějí věcnou i ekonomickou stránku pořízení investic. – k věcné stránce patří:o co má být pořízeno nebo obnovenoo kdo zajistí projektovou dokumentacio kdo bude realizovat...