Štítek: management

Kvalita managementu

• kvalita managementu• výnosová situace, finanční stabilita• prognóza vývoje výnosové a finanční situace, srovnání s oborovými hodnotami• existence konta, historie obchodních vztahů, rozsah obchodních vztahů• právní forma, ručení ze strany společníků, půjčky poskytnuté ze...

Styly řízení

Styly řízení1. Demokratický styl2. Liberální styl3. Autokratický styl4. Byrokratický styl 1.) Demokratický (partnerský) styl řízeníManager se opírá o znalosti, dovednosti podřízených. Bere v úvahu jejich návrhy. Ponechává si však konečné rozhodnutí řešení, neboť si...

Manager

Manager – musí mít potřebné specifické vlastnosti a schopnosti – vrozené i získané vrozené vlastnosti– potřeba řídit, mít moc– chuť organizovat– měl by se umět vcítit do potřeb spolupracovníků– měl by mít schopnost i...

Management

Management– je to vědní obor, který využívá poznatky z ostatních vědních disciplin (psychologie, sociologie, matematika, výpočetní technika, ekonomie, …) – skupina lidí, kteří vykonávají řídící funkce – řídící činnost (vedení, kontrola, plánování, organizování, zadávání...

Dělba práce, specializace, kooperace

Dělba práce, specializace, kooperacea) dělba práce – rozdělení jednotlivých pracovních procesů mezi jednotlivce – případně skupiny lidí, umožňujeb) specializace – někdo se specializuje na něco, zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý dru práce,...

Výrobní činitelé

Výrobní činiteléPráce: cílevědomá činnost pro získání statků a služebPracovní síla: schopnost pracovat, souhrn fyzických a duševních sil člověka, činnost řídící a činnost výkonná Oběžný majetek: zásoby (materiál), peníze, pohledávkyKapitálový majetek: hmotný kapitálový majetek, nehmotný...

Styly řízení

Styly řízení– sledujeme, jak se pracovníci zapojují do procesu řízení a rozhodování 1) Částečně demokratický styl– vedoucí pracovník umožní tzv. diskusi, během níž vyslechne názory pracovníků. Po určité době diskusi ukončí a vybírá dle...

Kontrola

KontrolaCíl: zjistit odchylky mezi plánem a jeho realizací, provést případnou nápravuDruhy:a) podle místa – přímá = inspekce, inventura– nepřímá b) z časového hlediska – předběžná (návrhy v jednotlivých variantách)– průběžná (během celého výrobního procesu)–...

Obsah řídící činnosti

Obsah řídící činnosti1) Plánování – proces, při kterém m. určuje cíle a prostředky a činnosti k dosažení cílea) plány z hlediska času– krátkodobé– střednědobé (1-5 let)– dlouhodobé b) plány z hl. způsobu vyjádření konečného...

Typické znaky dnešního managementu

Typické znaky dnešního managementua) rychlé uvádění vědeckých poznatků do praxeb) preference ekologických přístupů při všech činnostech podnikuc) uplatňování marketingové koncepce totálního výrobku v praxid) využívání výpočetní techniky při všech podnikových činnosteche) maximální důraz na...