Štítek: neoklasická ekonomie

1. Přednáška – Neoklasická ekonomie

Ekonomie C, 2. 10. 2002 Literatura: server VŠBMakroekonomie pro inženýrské studium – Miloš Mach VŠEMakroekonomie – [Dordmush – Fisher]Mezinárodní peněžní teorie – Freit Vývoj ekonomie 20. stol. Do 30. let – neoklasická škola1936 –...

Mikroekonomická politika státu

• stát se zásahy do ekonomiky snaží upravit „tržní selhání“• stát působí na ekonomické subjekty formou donucení• stát svůj provoz hradí převážně z daní, tím snižuje disponibilní důchod obyvatelstva• dalším vlivem na mikroekonomickou oblast...

Veřejné statky

• nezmenšitelnost – velikost spotřeby jednotlivce nemá vliv na množství, které mohou spotřebovávat ostatní• nevylučitelnost – nemožné či nákladné vyloučit neplatiče (problém černého pasažéra) Optimální množství veřejného statku• mezní užitek = mezním nákladům Asymetrická...

Externality

• míra v níž může společnost směňovat dvě zboží převyšuje míru, v níž mohou být směňovány soukromě• soukromý sektor má tendenci vyrábět ze společenského hlediska příliš moc výrobků se zápornými externalitami a příliš málo...

Nedokonalá konkurence

• jakákoli monopolní síla umožňující určování ceny• poptávka nenalézá ekvivalent na dané možnosti výrobní technologie• zdroje nejsou efektivně rozmisťovány (z pohledu „celospolečenské efektivnosti“ Externality• efekt přelévání• výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady...

Vliv přerozdělování na ekonomiku a společnost¨

• různé pohledy– liberální– kolektivistický (socialistický)• snižování disponibilního důchodu společnosti• administrativní náklady• vliv na pracovní úsilí a podnikavost• snižování úspor a investic• co je vidět a co není vidět NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRŽNÍ SELHÁNÍ...

Měření nerovnosti v důchodech

• relativní nerovnost důchodů Měření nerovnosti v důchodech• Giniho koeficient• (A – B)/A• G =0 – rovnostářské rozdělování důchodů• G = 1 – absolutně nespravedlivé rozdělování Přerozdělování důchodů• distributivní spravedlnost• tržní „spravedlnost“• daně, poplatky...

Nerovnost ve vlastnických důchodech

• rozdílné množství kapitálu a půdy ve vlastnictví domácností• získávání:– dědictvím– dary– úsporami– podnikáním• poruchy v mobilitě kapitálu a půdy Měření nerovnosti v důchodech• Lorenzova křivka – poměrně rozděleným skupinám se přiřazuje poměrné rozdělení...

Skladba důchodů (Y)

• pracovní důchod YL = w*L• důchod z vlastnictví půdy YA = I*A• důchod z vlastnictví kapitálu YK = v*K• důchod z transferových plateb YT• Y = YL + YA + YK + YT•...

Mzdové rozdíly

• nerovnovážné– vede k přesunu pracovníků• rovnovážné– segmentace trhů– nedostatečná mobilita– vrozené duševní a tělesné rozdíly– rozdíl ve vzdělání a praxi– rozdíly v nepeněžním prospěchu určitého zaměstnání NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODŮ Rozdělování důchodů•...