Štítek: podnik

Totální výrobek

Totální výrobekDesign – můžeme charakterizovat jako rysy odrážející se zejména v principu konstrukce, barvě, tvaru, výběru materiálu. Jeho úkolem je zajistit soulad funkčních a vzhledových charakteristik výrobku.Styl – představuje kombinaci linií, tvarů a forem...

Běžný životní cyklus výrobku

Běžný životní cyklus výrobku Tržní životnost výrobku je také označován jako životní cyklus výrobku.Běžný životní cyklus výrobku má tyto fáze:zavádění, růst, zralost, útlum. Tyto fáze lze dobře znázornit graficky.INOVACE – vylepšení, kvalitativní kladná změna...

Jádro – 1. vrstva totálního výrobku

Jádro – 1. vrstva totálního výrobkuNový výrobek– přichází se na trh úplně s něčím novým1. Nový výrobek pro výrobce i pro spotřebiteleMůže být vyvinut výrobcem nebo zakoupen patent. Tato situace je nejrizikovější, ale s...

Koordinační funkce

Koordinační funkceOddělení marketingu jako článek a prostředek komunikace mezi firmou a jejími zákazníky, sleduje trh, analyzuje jej a hledá pro podnik nové šance, jak uspět. Ostatní oddělení firmy nemají možnost komunikace s trhem, své...

Sociálně etický marketing

Sociálně etický marketingCílem této koncepce je dát do souladu potřeby a zápisy zákazníků a podniků s potřebami a zájmy společnosti. ziskNákladová rentabilita = ——— vlastní náklady Je-li výrobek za menší cenu prodán, poté je...

Personální činnost podniku

Personální činnost podniku– zajišťuje, aby podnik měl dostatek pracovníků v dané struktuře (podle potřené kvalifikace) patří sem:1. plánování počtu zaměstnanců – vycházíme z norem práce, – normy: výkonové (časové a množství) obsluhy početních stavů...

SDRUŽENÍ, SPOLEČNÝ PODNIK – JOINT VENTURES, HOLDING

SDRUŽENÍ= konsorcium– není zapsáno v obchodním rejstříku– několik osob se sdruží k provedení nějakého obchodu, činnosti– je to dočasný podnikatelský subjekt, funguje omezenou dobu– vzniká smlouva o sdružení– zřizuje se k financování velkých akcií...

Funkce podniku (činnosti):

Funkce podniku (činnosti):– výrobní– skladovací– prodejní– vědeckotechnická– propagační– sociální– dopravní– plnění funkcí vzdělávacích Základní znaky podniku1. Musí mít právní subjektivitu (zápis do OR => založení)2. Musí mít ekonomickou samostatnost Franchising [FRENČÍZING]Zvláštní forma podnikání. Typický...

Řízení podniku:

Řízení podniku:= usměrňování všech prvků a činností určité soustavy k dosahování stanoveného cíle(prvky – viz. nahoře) činnosti: nákup a prodej majetku, placení mezd, výroba …soustava = podnik složky řízení1) plánování – dlouhodobé(strategické) a krátkodobé...

Vznik a založení podniku:

Vznik a založení podniku: ZALOŽENÍ:1fáze: založení společnosti (společníci sepíší smlouvu) – společenská smlouva (u s.r.o.), zakladatelská smlouva (u a.s.), nakladatelská smlouva (u sro i as, když je 1 společník)2fáze: vznik společnosti (den, kdy je...